Saga Bacardí
02955
ESCRITURA DE ENTREGA DE INTERESES POR EL CAPITAL EN DOTE ENTRE NOGUÉS Y GIRONELLA, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia notori. Com Joseph Nogués comerciant ciutadá de Barcelona. De mon grat, y certa ciencia firmo apoca a favor de Christofol Gironella menor, mon sogre, comerciant, ciutadá de Barcelona a estas cosas present de la quantitat de mil sexanta lliuras moneda barcelonesa, y son a saber es, mil lliuras a cumpliment de dot se estipulá ab los capitols matrimonials entre nosaltres firmats en poder del notari abaix escrit als catorce de Mars de mil setcents sexanta nou, y la restant quantitat per los interessos mercantils estipulats al thenor de dits capitols. Lo modo de la paga es que aquellas confesso haver rebut a mas liberas voluntats. Y aixis renunciant a la escepció de la non numerata pecunia, y a la cosa no ser aixi, firmo la present apoca. En la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y hu. Essent presents per testimonis Isidoro Blasco, y Sebastía Forcada escrivents en esta ciutat de Barcelona habitants per estas cosas cridats.
Joseph Nogues, En poder de mi Joaquim Tos notari que certifico conexer a dit otorgant, que ha firmat de sa ma.