Saga Bacardí
02959
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE CENSO EN CALLE CARDERS Y MONTANYANS, HACIA ANDREU, POR TROYANO VALLESCÁ.


En nom de Deu. Sia a tots nonori, com o Señor D. Troyano Vallescá en esta ciutat de Barcelona domiciliat. A effecte de millorar, y no en manera alguna deteriorar, sino per haver, tenir y possehir. Espontaneament, per ell y los seus hereus y successors qualesvols sian, estableix y en emfiteusim dona y concedeix a Pau Andreu cirurgiá ciutadá de Barcelona present, baix acceptant, als seus y a qui ell voldrá perpetuament, habils emperó, y capaces de alienar totas aquellas casas desde terra fins al cel ab tres portals fora obrints dos en lo carrer dels Carders, y altre en lo carrer de la Volta den Muntañans de esta present ciutat, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquellas universals que antiguament eran divididas en tres casas.
Primo: Una en lo carrer dels Carders, que antigument tenia dos portals, un en dit carrer dels Carders, y altre en dita Volta den Muntañans.
Secundo: Altre casa ab sa botiga ab dos portals fora obrint, un en un carreró, que actualmente es part de dita casa, que fou de Bernat Sabater; y altre portal en lo carrer de S. Cugat del Rech cerca lo Pont nomenat de Campderá.
Tertio: Altre casa, que antiguament era un pati sita en dit carrer de la Volta den Montañans. Quals casas juntas terminan a solixent ab dit carrer de la Volta den Montañans, y ab la mateixa Volta; a ponent part ab Pau Anton Bertrán y Custó apotecari, y part ab Agustí Ferrer serrador, ciutadans de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer dels Carders; y a tramontana ab dit D. Troyano Vallescá estabilient. Y se tenen las casas, que ab lo present se estableixen per lo Magnifich Aleix Golorons, Baró de Vilardell ausent, en la ciutat de Mataró domiciliat, com a succehint per sos titols a Domingo de Golorons y Deu, Cavaller en esta ciutat domiciliat, a cens de vuit lliuras en Señoria mitjana annualment pagadoras en dos terminis, a saber la meitat a primer de Maig, y la altre mitat el primer de Novembre, qual cens en virtut del establiment baix calendat en lo temps de sa imposició feu de pensio anual cent lliuras pagadoras en lo mateix termini, pero ab acte rebut en poder del Señor Sever Pujol notari publich de número de Barcelona a vint y set Setembre mil setcents quaranta sis Domingo de Golorons y Deu firmá apocha de vuitanta lliuras en penció en percepció de mil siscentas lliuras en preu. Qui ho te, a saber la casa que en primer lloch dalt se menciona, que era composta de dos estars entre dit carrer dels Carders, y lo altre en dita Volta den Montañans per los hereus o successors de Margarida Serra, viuda, muller de Lluis Serra pagés de la porta Marques de Barbará, sens prestació alguna de cens. Qui ho tenen, a saber lo estar, o tros de casa contruida, a la part del carrer dels Carders per lo benefici primer, y segon des Prior fundat en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat per Ramon de Avellano, y per sos presents beneficis en nom de aquells, accent de sis morabatins, valent quiscun nou sous annualment pagadors en dos terminis a saber, la meitat lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Mars, y la altre mitat lo dia o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Pero se deu advertir, que en lo acte de establiment baix calendador se legeix la nota o est setendum seguent: Se ha de saber que del present establiment, y altre establiments per vos, y los vostres del predit estar tal vegada fahedors o de part de ell, tingalos rectors, o beneficis citats de dits beneficis de Sant Paciá de la entrada dels mateixos establiments, y de tots los lluismes de ell provenients dels enfiteutas, que se trovan sota jo, y vos la meytat, segons es de veurer en inomenatr rebut en poder de Pere Marques notari publich de Barcelona a los tres de Octubre mil doscents setanta sinch. Pero en los altres casos, y vendas se deurá pagar lo lluisme au--dor de la sentencia arbitral. Y lo altre estar, o tros de casa construida a la part de la Volta den Montañans se te per los hereus o successors de Esteve Gatorera difunt ciutadá de Barcelona, a cens de dos morobatins annualment pagadors lo dia primer del mes de Febrer. Los quals hereus o succesors ho tenen per la Pabordia del mes de Febrer de la Santa Iglesia Cathedral de la present ciutat, per son Vicari Paborde en nom de la mateixa Pabordia, y baix son domini, y alou, a cens de sinquanta quatre sous de cens annualment pagador lo dia primer de Febrer, sobre lo qual estar de casa no se goten-adrer radicada la Señoria mitjana que novament se imposa per haver compliment de Señors. La casa, o estar que radica en segon lloch se menciona se te per los hereus o successors de Berenguer Martí difunt mercader, ciutadá de Barcelona, com a succehint al Ilustre Pere Alquixin difunt Degá y Canonge de dita Santa Iglesia succehint en assó per dret laich als hereus y successors de Jaume Sabater, a cens de sis morabatins, valent quiscun nou sous, pagadors annualment, a saber un morabatin y mitg lo dia, o festa de Sant Miquel del mes de Setembre, altre morabatin y mitg lo dia o festa de Pantecostes, y los restants tres morabatins lo dia o festa de Sant Martí. Qui ho tenen per dita pabordia del mes de Febrer y per son Venes, Pavorde en va de la mateixa, y baix son domini y alou. La casa emperó que se menciona en tercer lloch se ignora si es franca en alou o si está subjecta a domini, y a la prestació de algún cens, per lo que en cas compareguessen alguns Señors, que judicaren lo dret de Señoria de una estará a lo convingut en un dels pactos deven continuadors. Espectan las casas que de lo present establiment a dit D. Troyano Vallescá le espectan com a hereu de D. Francisco Vallescá, capitá del Real Cos de la Artilleria lo dia de son obit en esta ciutat domiciliat, constituhit en lo testament fet en poder de Anton Duran y Eurat notari publich de número de Barcelona, a nou Setembre mil setcents sinquanta set. A qual espectaban con a hereu de Anton Vallescá arquitecte, ciutadá de Barcelona instituhit en son testament que firmá en poder de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona a once Febrer mil setcents trenta set. Al qual espectaba per titol de establiment a son favor per Joseph Ignasi Vidal y Crexell mercader y notari publich de número de Barcelona del qual establiment consta ab acte rebut en poder de Isidro Famadas y Morell notari publich de Barcelona a vuyt Agost mil setcents setse, firmat per rahó de Señoria. Lo qual establiment fa així com millor dir y entendrer se pot ab los pactes seguents.
Primo: Que dega millorar, y no en manera alguna deteriorar, y que per cens de ditas casas y milloras per ell, y los seus fahedoras dega donar, y pagar al dit D. Troyano, y als seus anual y perpetuament dos lliuras barcelonesas, junt ab la Señoria mitjana, firma, fadiga de trenta días, y altres qualsevol dret al Señor mitjá competent, pagadera lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, comensant a fer la primera paga lo dia de Sant Joan del mes de Juny del any mil setcents setanta sinch, y después consecutivament en semblant termini.
Item: Ab pacte que dit D. Troyano Vallescá estabilient, puga en las parets de la que dona a la part del cel obert de las casas, que ab lo present se estableixen en fer obertura alguna, si solament mantenirhi las actualmente se trovan.
Item: Ab pacte, que dit Pau Andreu adquisidor en la paret que dona al cel obert de las casas, que ab lo present se estableixen que afronta ab casas de dit estabilient puga ferhi totas las oberturas, que li aparegan ab la prevenció, que essent balcons no puga excedir la volada mes, que un palm del plom de la paret.
Item: Ab pacte, que respecte que las casas, que ab lo present se estableixen eran antes compostas de tres differents casa (com sobre queda expressat), y la mencionada en tercer lloch se ignora si es franca en alou, o si está subjecte a domini, y a la prestació de algún cens. Perço es convingut, que lo domini, en cas omparega dega sufrirlo dit Pau Andreu adquisidor, pero, que qualsevol cens que comparegues radicat sobre dita part de casa deurán dits estabilient y los seus abonarli, a rahó de tres per cent.
Item: Que dit adquisidor dega donar a sos gastos al estabilient, una copia del present acte de establiment. Y ab dits pactes, y no sens aquells altrement, ni en altre manera fa lo present establiment així com millor dir y entendrer se pot. En las quals cosas no pugan dit adquisidor ni los seus en ditas casas successors proclamar altres Señors, que a ell dit estabilient, y als seus, y als dits Señors sobremencionats, pugan emperó pasats los trenta días de la fadiga de dits Señors venedors, establir, y alienar a personas capaces. Salvat sempre las mencionadas casas lo dit cens sobre imposat, y salvat també així sobreditas casas, com sobre dit cens, las casas y drets dominicals als Señors sobre individuats, y Salvat així mateix lo lluisme per rahó de la entrada del present establiment, a dits Señors competents. Lo qual segons la sentencia arbitral sobre lluismes promulgada es la setena part del preu, que rebia lo enfiteuta immediat vers la venda, o altre alienació que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluisme, y la tercera partd e la setena part del preu que rebrá lo enfiteuta mitja per la venda, o altre alienació, que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluisme, y no mes, y a el establiment la quarta part de la entrada que rebrá lo emfiteota mitjá estabilient, y la quarta part de la quarta part de dita entrada, quant hi ha un, o mes emfiteotas mitjans despres del immediat. La entrada del present establiment sis mil siscentas lliuras moneda barcelonesa pagadoras en virtut de facultat, que dit estabilient dona, a dit adquisidor a saber, tres mil lliuras als Rnts, Rector y Comunitat de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del Pi de esta ciutat per lluició, y quitació de aquell cens al de igual preu y penció noranta lliuras que tots añs dit estabilient a dits Rnts. Rector y Comunitat fa, y presta a dotse de Mars, y las restants tres mil siscentas lliuras a cumpliment de sis mil setcentas lliuras en virtut de la mateixa facultat deurá pagar a D. Teresa Lledó y Vallescá muller de D. Anton Lledó en esta ciutat domiciliats en paga, y satisfacció de sas llegitimas paternas, maternas, y suplement de aquellas y altres qualsevols drets pugan competirli en las heretats y bens de sos pares, y dels altres de ells, dels quals acrehedors al temps de la paga cobrará, azada, diffinició y cessió respective dirigidoras pera deffensar las cosas, que ab lo present se estableixen contra qualsevol altres acrehedors, volent y concordant, que fetas ditas lluicions y paga succehesca dit adquisidor, y li competescan las mateixas preeminencias, y prerrogativas que actualmente competeixen a dits acrehedors, y que los competirán si no sels satisfessen sos credits, a cerca del que dit estabilient constitueix en son procurador, a dit adquisidor com en cosa propria. Y així renunciant a la excepció de dita entrada no esser de dit modo convinguda, dona tot lo mes, que podrían valer las mencionadas casas del preu, y entrada dalt expressats. Prometent aquellas ferli tenir, haver y posseher, y estarli de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de totas missions y despessas. Per cumplir tot lo que dit D. Troyano Vallescá, estabilient obliga tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant, a tot y qualsevol dret y lley de son favor, y al que prohibeix la general renunciació. E lo dit Pau Andreu adquisidor predit lloant, y aprobant las ditas cosas y acceptant lo antecedent establiment, espontaneament promet a dit D. Troyano Vallescá estabilient, y als seus, que pagará lo cens y entrada dalt expressats, que cumplirá los pactes demunt continuats segons que a sa part toquen, y que dins lo termini de sinch añs proxims y del dia present en avant comptadors lluirálo expressat censal de proprietat tres mil lliuras, que es part de la entrada del antecedent establiment entregant las hipotecas de aquell, a dit estabilient, o als seus, y que luego de pres de la firma del present otorgará encarregament de dit censal a favor dels referits Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del Pi y que cumplirá tot lo demes, que a son carrech vinga, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots dañs y gastos. Per cumplir tot lo que especialmente obliga totas las casas a ell establertas, eo lo dret emphiteutich, que en aquellas li competeix, y generalment sens prejudici de dita hipoteca obliga tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a la lley que diu, que primer se dega pasar per la cosa especial, que per la generalment obligada, demes de la hipoteca, y a tot, y qualsevol altre dret, y lleu de son favor. Y per pacte a son propri for, submetentse al for del Señor Corregidor de esta ciutat o al de altre qualsevol jutge o superior secular tant solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol jutge, o superior secular tantsolament, com sobre se ha dit, obligant perço sa persona, y tots sos bens mobles e immobles, haguts y per haver. Y las ditas parts juran, no sols, que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals sobre expressats, sino també que contra lo present contracte no faran en temps algú per ningún pretext, causa, o rahó. Y declaran las mateixas parts quedar cercioradas per lo notari avall escrit que del present contracte deu haversen rahó en lo offici de hipotecas de esta capital dons sis días seguents a sa data, que altrament no fará fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica sanció publicada en esta ciutat a disset Mars mil setcents sexanta vuit. En testimoni del que las ditas parts firman la present escriptura en la ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Maig, any del naixament del Señor de mil setcents setanta quatre. Essent presents per testimonis Anton Farriols clergue, y Domingo Montaña, escrivent en Barcelona residents.

Item: Ab altre acte dit Señor D. Troyano Vallescá estabilient, expontaneament firma apoca a dit Pau Andreu adquisidor present de ditas sis mil siscentas lliuras, que son la entrada del antecedent establiment, las que confessa haver rebut de comptants a sas voluntats, mediant las delegacions en dit establiment expressadas a sos acrehedors allí referits. En testimoni del que renunciant a la excepció del diner no hagut, y no rebut y a altre qualsevol de son favor, firma la present apoca en Barcelona en los dia, mes y any referits. Essent presents per testimonis los mateixos dalt nomenats.
D. Troyano Vallescá, Pau Andreu, En poder de mi Joseph Mariano Avella, que afirma coneixer dits contrahents que firmaren de sas mans.