Saga Bacardí
02960
VENTA DE DOS CENSOS EN ST. MARTÍ DE PROVENSALS DE LOS HERMANOS SOR HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL
.

En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Juliol del any del Naixement del Sor. de mil set cents setanta y quatre.
En nom de Deu sia a tots manifest com nosaltres Josepha Molera, y Bargibant muller vuy en segonas nubsias del Dor. en Medicina Joan Molera en la present ciutat populat, que en primeras ho fui del Dr. En medicina Joan Baptista Sor lo dia de son obit també en dita ciutat populat, Anton Portusach cirurgiá del Real Collegi de la present ciutat; Y Theresa Portusach, y Sor conjuges, Joan Baptista Sor, y Caetana Sor donsella, Mare fill y gendre respective fent jo dita Josepha Molera y Bargibant estas cosas sens licencia ni consentiment de dit marit meu, per no necesitarne, respecte que las dos avall designadas pessas de terra son bens parafernals meus y no en Dot constituhits, y afirmant nosaltres dits Theresa Portusach y Sor, Joan Baptista Sor, y Caetana Sor, en virtut del jurament que avall prestarem ser menor de vint y sinch añs y no tenir curador algun ni per estas cosas volerne: Attenent, que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als divuyt dias del mes de Mars del any mil set cents setanta y dos nosaltres dita Josepha Molera y Borgibant, y los sobre nomenats Anton Portusach, y Theresa Portusach y Sor venerem, y per titol de venda concedirem a Joseph Espirall esparter ciutadá de Barcelona, y als seus, carta empero de gracia de redimir mitjensant las dos avall designadas pessas de terra; Y com en forsa del dit pacte de redimirmos sia licit, vendrer lo dit dret y facultat de quitar aquellas. Persó per expidició de alguns negocis, que a mi dita Josepha Molera y Bargibant se me offereixen al present executar, per donar curs als quals no havem nosaltres les sobre nomenats en encontrat medi mes oportú, que lo de executar la present venda: De nostra espontanea voluntat y certa sciencia. Per nosaltres, y los nostres hereus y successors venem, y per titol de venda concedim a Christofol Gironella menor de dias comerciant matriculat ciutadá de Barcelona a estas cosas present, y als seus perpetuament tot lo dret y facultat de lluir, y recobrar del sobrenomenat Joseph Espirall. Primo: Tota aquella pessa de terra campa ab aygua pera regar de tinguda quatre mojadas poch mes o menos, junt ab dos casas, la una gran ab un portal, y la altra xica ab dos portals fora situadas dins la mateixa pessa de terra, y estas en lo territori de Barcelona prop lo Pont vulgarment dita de la Llacuna en lo lloch nomenat la mitja mola. Y se te la dita pessa de terra per lo Noble Sor. Dn. Carlos de Puiggener Oris y Descatllar a cens de quaranta lliuras barcelonesas tots añs en dos terminis pagaderas a saber es la mitat per lo dia de Nadal, y la altre mitat per lo dia de St. Joan del mes de Juny. Qual Noble Sor. Dn. Carlos de Puiggener las ditas cosas te per los hereus y successors del Noble Sor. Dn. Francisco de Juñent y de Capila que, en Barcelona populat, a cens de una lliura tots añs perpetuament pagadora en dos terminis esto es la meytat lo dia de St. Joan del mes de Juny y la altre meytat lo dia de Nadal. Quals hereus, y successors de dit Noble Sor. Dn. Francisco de Juñent y de Capila las ditas cosas tenen per la Proceptoria o Comanda de St. Joan de Jerusalem de la present ciutat, y baix son domini y alou a cens de vint y dos sous barcelonesos tots añs pagadors lo dia de Nadal, y de quatre quarteras de blat, bo, net y rebedor a mesura vella de Barcelona, annualment pagadoras lo dia de St. Pere, y St. Feliu del mes de Agost: tots los quals censos paga y deu satisfer lo enunciat Noble Sor. Dn. Carlos de Puiggener, com axis se conté en lo establiment de dita pessa de terra per ell firmat a favor de Joan Mas jove hortolá de los hortas del Portal Nou de esta ciutat, ab acte rebut en poder de Joan Olsina y Cabanes quo notari publich del numero de Barcelona als disset dias del mes de Mars del any mil set cents trenta y vuyt. Y termina la sobredesignada pessa de terra a solixent part ab la sequia Madriguera, y part ab lo camí Real, que per allí passa. A mitg die ab lo mateix prop dit Camí . A ponent ab honors part de Jaume Rovira hortolá del Portal Nou de la present ciutat, y part del Rnt. Feliu Homet Pbre. Beneficiat de la Sta. Iglesia Cathedral de la present ciutat. Y a tremuntana ab la pessa de terra que avall se designará. Item y finalment tota aquella altre pessa de terra campa ab aygua pera regar, de tinguda de tres quartas de sembradura de blat poch mes o menos situada en lo terme de la parroquia de St. Martí de Provensals Bisbat de Barcelona, cerca lo Pont vulgarment dit de la Granota. Y se te la dita pessa de terra per Dn. Francisco de Clota succehint a Dn. Anton Cors y de Piñana los dos en Barcelona domiciliats a cens de onse lliuras setse sous moneda barcelonesa tot añs ab una sola paga en cert termini pagadoras. Y termina la propdesignada pessa de terra a solixent, y a mitg dia ab la pessa de terra sobre en primer lloch designada, mitjensant un passadis. A ponent ab hanars de dit Rnt. Feliu Homet Pbre. Y a tremuntana ab honor de Joan Batlle pages de dita parroquia de Sr. Martí de Provensals. La qual venda fem axis com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de nostre domini y poder, posant aquellas en má y poder de dit Christofor Gironella menor de dias y dels seus, de manera que en virtut de la present venda puga, y li sia facultatiu sempre que vulla y ben vist li sia usar del dit pacte de redimir, per qual fi li donam, cedim y transferim tots nostres drets, y accions, en virtut dels quals puga recobrar las dos sobredesignadas pessas de terra del enunciat Joseph Espirall y dels seus, y de ell y aquells obtenir la corresponent revenda, y restitució de ellas, y altrament usar dels dits dret y accions n judici y fora de ell, y fer tot lo demes que añs del present contracte podiam nosaltres executar constituhintlo procurador nostre com en cosa propria. Salvsant sobre estas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Srs. Sobre continuats, y salvant tambe lo lluisme a ells devedor per rahó del present contracte. Lo preu de la presaent venda son tres centas vint y sinch lliuras moneda barcelonesa, las que confesso rebrer jo dita Josepha Morera y Bargibant de voluntat y consentiment de dits fills y gendre meus, de mans del sobre nomenat Sor. comprador en diner comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser axis convingut, a la lley que subvei als engañats en mes de la mitat del preu just y a tot altre dret y lley que favorirnos pogues no sols firmam apoca de ditas tres centas vint y sinch lliuras barcelonesas si que també donam y cedim al mateix sobre nomenat Sor. comprador tot quant lo dret y facultat de recobrar las dalt designadas pessas de terra podria valer mes del preu sobredit; Prometent la present venda farli valer y tenir, y estarli de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs y gastos. Per seguretat del que ne obligam tots nostres bans y de quiscun de nosaltres a solas mobles, e immobles, presents, y veniders, renunciant al benefici de novas constitucions, y accions divididoras, a las Epistolas del Emperador Adriá y Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que a solas se obligan. Y nosaltres ditas Josepha Molera y Bargibant, Theresa Portusach y Sor, y Caetana Sor donsella mare y fillas (cercioradas de nostres drets per lo notari avall escrit) Renunciam al benefici Velleyá, y a la autentica que comensa si qua muller. Y tot renunciam a qualsevol dret y lley de nostre favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juran espontaneament a nostre Sor. Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en ma del notari avall escrit, no sols tenirla per fermas, y agradables, sino tambe que lo present contractge no se ha fet en fru dels Srs. Dominicals sobre individuats: En virtut del qual jurement nosaltres dits Joan Baptista Sor, Theresa Portusach y Sor, y Caetana Sor germans per quant nos encontram esser menors de vint y sindch añs prometem perso contra las ditas cosas no fer, ni venir per rahó de nostre menor edat, renunciant expressament al benefici de menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, y al que demana la restitució in integrum llargament. Y confessam tot los dits contrrahents quedar advertits per lo notari avall escrit, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de la present ciutat dins sis dias proxims, y que sens est requisit no ha de fer fe contra las hipothecas, ni pera perseguirlas judicialement en virtut del manat per Sa Real Magestat ab la Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat als vint y vuyt Mars mil set cents sexanta y vuyt. En testimoni del que firmam esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notat: Essent presents per testimonis Miquel Orriols, y Miquel Carbonell escrivents en Barcelona residenst.
Josepha Molera
Ut non sit inopia nucti et non alio firmo Antonius Portusach. Joan Sor. Per ditas Theresa Portusach y Sor, y Caetana Sor donsella qui diuen no saber escriurer en sa presencia y de son consentiment firmo jo Miquel Orriols escrivent testimoni. Christofol Gironella menor.
En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notario que dono fe.