Saga Bacardí
02963
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENOS DE LA GRANOTA, DE LOS ESCOFET, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En no de eu. Sia a tots notori com nosaltres Margarida Escofet y Batat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona y Lluis Escofet y Batat jove mitger en Barcelona habitant, mare y fill. Attenent que la casa corral y terras que baix se designarán, se trovan obligadas a la prestació de un cens anual de setanta lliuras y lo producto de aquellas es sols de cent vint lliuras motiu per lo qual havem quedat ab alguns atrassos, pero per subvenirnos en nostres precisos aliments, no havem acudit a la satisfacció dels acrehedors de dit cens ans be havem hagut de contraurer novas obligacions cuia satisfacció al present nos urgeix pues nos están amenasant diferents execucions, y sono acudiam a son pago nos farian vendrer las cosas avall designadas judicialment y executantho axis, quedarían menos cuberts nostres acrehedors en sos credits, per los gastos que ocasionan las diligencias judicials que se deurian practicar resultant de assó un notable benefici a nostres acrehedors y mes haventnos proporcionat lo infrascrit comprador un preu tan ventatjos com lo que baix se dirá, pues havent anat per molt tamps en encant publich las ditas casas, corral y teras ja mai se ha trobat major prei que la de dos mil cent cinquanta lliuras ab cinquanta lliuras de axaus. Per tant, per pagar y satisfer als acrehedors ostres, cuios noms, y credits en altre acte rebedor en poder del notari avall escrit, se explicarán y constinuaran. De nostre grat y certa sciencia. Per nosaltres, y nostres respectius hereus y successors, qualsevols que sian fent estas cosas mediant la authoritat y dret de nostre legitim superior interposador en est acte, venem y per titol de venda concedim a Christofol Gironella menor, comerciant matriculat de la present ciutat present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruhit, y una casa petita, contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quarteras poch mes o menos, que es part y de pertinencias de aquella gran pessa de terra de tinguda once mojadas també poch mes o menos antiguament dividida en dos pessas de terra, una de set mojadas, y altre de quatre mojadas ab alguns arbres dits grechs que per los titols avall chalendats tenim y possehim en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota". Y se tenen dits cens que ab lo present venem junt ab la pessa de terra avall en segon lloch designada, per lo Dr. en drets Joseph Parera, y Massana, en la vila de Figueras, corregiment de Gerona domiciliat a cens de setanta lliuras barcelonesas, tots anys pagadoras, la mitat lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo dia de Nadal. Que ho te junt ab lo restant de dita pessa de terra de tinguda once mojadas poch mes o menos per los hereus o successors de Rafel Guerra Df. Botiguer de telas ciutadá de Barcelona a cens de trenta vuit lliuras tots anys pagadoras lo dia de Sant Joan del mes de Juny, que ho tenen a saber, en quant a ditas casas, y set mojadas de terra de las ditas once mojadas per los hereus, o successors del Ilustre y Molt Rnt. Señor Joaquim Monfar y Sorts Df, Ardiacá y Canonge de la Santa Iglesia de Urgel, com a succehint al Magnifich Diego Monfar y Sorts Df, ciutadá honrat de Barcelona son pare a cens de vint lliuras barcelonesas en nuda percepció tots anys Pagadoras lo dia de Sant Joan del mes de Juny que ho tenen per los hereus, o successors de D. Jaume Camps, y Meca en Barcelona domiciliat a cens de sinch lliuras tots anys pagadoras la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny qui ho tenen per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y son pabordre en nom de aquella, y baix domini, y alou de la mateixa a cens de tres morovatins y mitg a rahó de nou sous per cada morovatí tots anys pafador lo dia de Nostra Señora del mes de Agost. Y afrontan a llevant y tremontana ab Miquel menor hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat que fou de dit Dr. Parera; a mitgdia ab lo camí Real que va de esta ciutat a la Parroquia de Badalona; y a ponent ab altre honor de dit comprador que foiu de D. Carlos Puiggener en Barcelona domiciliat.
Item: Tota aquella altre pessa de terra de tinguda una mojada tres mundinas, y mitja poch mes o menos que es part de la referida pessa de terra de once mojadas que per los titols avall chalendats tenim, y possehim en lo referit lloch dit "La Granota". Y afronta a llevant ab Joseph Cebriá pagés ciutadá de Barcelona, que fou dels hereus o successors de dit Dr. Parera; a mitgdia ab lo camí Real que va de esta ciutat a Badalona; a ponent ab altre honor de dit Miquel menor; y a tremontana ab lo Ilustre Señor Marques de Moyá en Barcelona domiciliat. Y se te dita pessa de terra que ab lo present venem part ab la sobre designada per dits hereus o successors del Dr Joseph Parera, al referit cens de sexanta lliuras. Qui ho te per dits hereus de dit Rafel Guerra al expressat cens de trenta vuit lliuras, qui ho tenen en quant a las tres quartas de la pro designada pessa de terra que miran al Mar, y son de pertinencias de ditas set mojadas per los hereus y successors de dit Ilustre y Molt Rnt. Señor D. Joaquim Marfar succehint a dit Diego Marfar son pare, a cens de las expressadas vint lliuras en nuda percepcuó, qui ho tenen per dits hereus de Don Jaume Camps y Meca a cens de las mencionadas sinch lliuras, qui ho tenen per dita Pabordia de sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquella al referit cens de tres morovatins y mitg. Y es de saber las ditas cosas que ab lo present venem a mi dita Margarida Escofet, y Balat no sols com a hereva universal ab obligació de haver de disposar de ditas cosas a favor del rederit Lluis Escofet fill unich, comú a mi y a dit Francisco Escofet, mon marit, per est instituida ab son ultim testament que feu en poder de Joseph Uguet Df. Notari publich de número de Barcelona als vuit mars mil setcents sexanta vuit, si y també en virtut de donació universal a mon favor y del referit mon marit, feta per Gabriel Velat Df. Carnicer, ciutadá de Barcelona mon pare ab acte rebut en poder de dit Uguet notari als sinch Agost mil setcents sexanta tres ab qual Gabriel Velat espectaban, no sols com a succehint (junt ab Cathalina Arca y Velat muller de Lluis Arca patró, ciutadá de Barcelona sa germana, en iguals parts y porcions), a Guillerm Velat carnicer ciutadá de Barcelona son pare mort ab intestat, y sens altre fill de la qual part pertañent a dits conjuges Arca ne ferem renuncia y cessió a mi dita Margarida, y a mon marit ab un capitol resultant de la transacció, y concordia entre los legitims procuradors de ells firmada, reb uda en poder de Ramon Serra Df. Notari publich real collegiat de número de Barcelona en los dia, mes y any en aquella contenguts, si també, per titol de establiment als dits Guillert y Gabriel Velat pare y fill, fet per lo Magnifich Dr. en drets Joseph Parera y Massana en Barcelona domiciliat en nom propri, y com a procurador de Joseph Parera y Massana, cirurgia de dita vila de Figueras son pare del qual consta ab acte rebut en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich Real collegiat de número de Barcelona als divuit Juny mil setcents quaranta quatre. La qual venda fem axí com millor dir, y entendrerse pot, estrahent las ditas cosas de ma y poder nostre, y aquellas posant en la de dit comprador, y dels seus, prometent entregarli possessió corporal, real, actual, o quasi de aquellas donantli facultat que de sa propria autirutat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari tots los drets, y accions que nos competeixen en ditas cosas venudas, en virtut del que puga usar de aquells en judici, y fora de ell, com millor li convinga constituintlo per dit effecte procurador nostre com en cosa propria, salbats los censos, lluismes, y demes drets dels Señors sobre expressats, y Salvat lo lluisme a ells competent per rahó del present acte. Lo preu de la present venda es dos mil siscentas cinquanta lliuras barcelonesas las quals de voluntat nostra se retindrá dit comprador a effecte de pagarlas a nostres acrehedors en la conformitat, y per los motius se explicaran en lo acte de delegació que li farem en poder del notari avall escrit. Y axí renunciant a la excepció de dit preu no ser axí convingut, a la lley ultra dimidium, y a la general del dret, donam, y de grat remetem a dit comprador, y als seus tot lo que mes podrían valer las ditas cosas venudas del preu sobredit. Mes avant prometem a dit comprador, y als seus la present venda ferli valer, y tenir, y estarlin de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y jo dit Lluis Escofet prometo al expressat comprador que cumplerta la edat de vint y sinch anys sempre y quant vulga lloaré y aprobaré la present venda ab acte publich ab totas clausulas a sa satisfacció, y coneguda del notari en poder del qual se firmará. Per lo que dits mare y fill venedors ne obligam tots y sengles bens y drets nostres y del altre de nosaltres assilas mobñles e immobles, haguts y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions a la Epistola del divo Adriá, y constitut de Barcelona que parla de dos, o mes que assolas se obligan, y a major cautela jo dita Margarida Escofet cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit, renuncio al benefici val. S.C. a favor de las donas introduit, y a la authentica que comensa, si qua mulier posit cod, ad Vallei, y tots renunciam a qualsevol lley o dret de nostre favor, y prometem, y juram a Deu Nostre Señor, y a sos sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit no sols las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer no venir per algún dret, causa o rahó si que també lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats no de sos drets. Y per quant jo dit Lluis Escofet so menor de vint y sinch anys, major empero de catorce per tant prometo que a las ditas cosas no contravenir per rahó de dita ma menor edat. Renunciant expresament al benefici de aquella lesió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum demanant, y altre qualsevol que valer, y ajudarme puga. Y se adverteix que la present escriptura deu registrarse dins sis días en la escrivania de hipothecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en dita ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Setembre, del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y de dits otorgants ho firmá dit Lluis Escofet y la expressada Margarida, no ha firma perque digué no saber, y per ella, y de son concentiment dirá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Bernat Campmany ciutadá de Barcelona, y Mariano Ferrer jove sastre. En Barcelona habitants (quals afirmaren coneixer a dits mare y fill otorgants) y Joseph Cayetano Texidor y matheu escrivent en dita ciutat habitant.
Lluis Escufet, Per dita Margarida Escofet firmo jo Joseph Cayetano Texidor y matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.