Saga Bacardí
02966
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET, HACIA ARCA, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Lluis Arca patro, ciutadá de Barcelona. Per quant ab la concordia firmada entre mi y Cathalina Arca y balat ma difunta muller, y Francisco Escofet Df. Fuster, ciutadá de Barcelona, y Margadira Escofet y Balat conjuges, rebuda segons se afirma, en poder de Ramon Serra Df. Notari publich Real collegiat de número de Barcelona dia, mes y any en aquella contenguts, dits conjuges Escofet y Balat per los motius, y causas allí contengudas, prometeren donarnos y pagarnos la quantitat de cinquanta lliuras annuals dirant ma vida natural y la de dita ma difnta muller, de qui me trobo ser hereu universal, y del altre dels dos sobrevivints. Attenent també que no quedaban a dita Margarida y Lluis Escofet altres bens que una casa corral y heretat ab la gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, y una pessa de terra de tinguda una mujada tres mundinas y mitja situada en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota" als quals li produian al any cent vint lliuras, y se estaban obligadas al cens de sexanta lliuras annuals y a la prestació de cer censal de preu doscentas vuittanta lliuras que tots anys deu prestar al Rnt. P. Prior y Convent de santa Eularia del ordre de Nostra Señora de la Marce redempcio de cautius de la present ciutat a mes de altres carrechs Reals de manera que haventme de pagar ditas cinquanta lliuras annualms no li quedaba nongun diner per subvenirse en sos aliments, y de Lluis Escofet jove mitjer en Barcelona habitant son fill, per subvenció dels quals no sols se han atrassat de algunas pencions de dits carrechs, so que també de las de itas cinquanta lliuras, y encara han contret nobas obligacions tot lo que ha donat motiu a vendrer los dits bens com en effecte ab altre acte rebut en pdoer del notai avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat dits mare y fill Escofet y Balat feren venda perpetua a Christofol Gironella menor, comeciant matriculat de la present ciutat de las referidas cosas haventme antes demanat la gracia, y absolució de las pencions venudas de ditas cinquanta lliuras, y de las que podrían vencer en avant dirant ma vida natural a tot lo que ho prestó mon concentiment baix esperansa de esta escriptura. Per tant, ab tenor del present acte. De mon grat y certa sciencia, Per mi y mos hereus y successors qualsevols que sian no sols absolch, condono, difinesch, y remeto a dits mare y fill escofet perpetuament encaraque ausents, y lo notari avall escrit com a publica persona per ells present, y estipulant las pencions de ditas cinquanta lliuras annuals vensudas fins al present a mon favor, y de dita mullermia, y las que en avant vencerán durant ma vida natural, prometent en temps algún no demanar a ells ni als seus cosa alguna per rahó del sobredit, en judici ni fora de ell, cancellant en esta part lo dit acte de concordia, y sas forsas y obligacions de manera que en lo venider no puga aprofitar a mi ni als meus, ni dañar a dits mare y fill Escofet, y Christofol Gironella ni als seus, si que també no sols prometo al mateix Gironella, comprador y als seus perpetuament encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, no demanarlos cosa alguna per rahó de ditas cinquanta lliuras annuals a que estaban obligadas ditas cosas per ell compradas imposant per so a mi, y als meus silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes si que també cerciorat del thenor de dit acte de venda, y lo de la delegació de son preu que han fet dits mare y fill Escofet a sos acrehedors en poder del notari infrit als dos del corrent per lectura que que ne ha fet de dit e infrit notari, de mon grat y certa sciencia lloho, aprobó y concento a aquells dende la primera línea fins a la ultima prometent per lo que mira a mon interés oposarme a tot son contengut per pretext algún. Renunciant per ço a qualsevol prenció, dret y lley que pogués resultar a mon favor axí per rahó de dita concordia com per altre qualesevol motiu o causa. Per lo que mira al interés de dit Gironella comprador, y de ditas cosas per ell compradas, y prometo las sobreditas cosas tenir per fermas, y agradables y contra aquellas no fer ni venir per algún dret, causa o rahó baix obligació de tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver,r enunciant a qualsevol lley y dret de mon favor. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipothecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni de que dit Lluis Arca otorga la present escriptura en la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu, escrivents en Barcelona habitants.
Lluis Arca, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.