Saga Bacardí
02968
ESCRITURA DE PAGO DE ATRASOS POR PENSIONES EN LA GRANOTA A PARERA, DE LOS ESCOFET, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia A tots notori com jo lo Dr. en drets Joseph Parera y Massana en la vila de Figueras, Bisbat de Gerona domiciliat. De mon grat, y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat, ciuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral derruits, y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre del proxim passat mes de Setembre, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada de la quantitat de quatrecentas quaranta dos lliuras moneda barcelonesa, que son a cumpliment de totas pencions a mi degudas fins lo dia de la sobre chalendada venda de aquell anual cens de penció antes sexanta lliuras que tots anys la mitat lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo dia de Nadal devian rebrer sobre dita casa y terras, quals cens vuy queda reduit a trenta lliuras en virtut de venda, y absolució per mi feta a dit Gironella de las trenta lliuras, ab acte rebut en poder del infrit notari als quatre dels corrents. Lo modo de la paga de ditas cuatrecentas quaranta dos lliuras, es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet y Balat y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat cobrada en cas de evicció, o judici de acrehedors si se seguirá y altrement usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni el que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Octubre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dits otorgants (al qual jo lo notari avall escrit dono fee coneixer) Ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Joseph Parera y Massana, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.