Saga Bacardí
02969
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET HACIA LOS FABREGAS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Beneta Fabregas viuda de Domingo Fabregas velluter ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque absent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill y de aquellas dos mil siscentas ciuquata lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, y heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contingudaa la sobreita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint, y quatre del proxim passat mes de Setembre, y en virtut y facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada de la quantitat de cent lliuras moneda barcelonesa que son en satisfacció de semblants, que ne deixadas graciosament a dits mare y fill Escofet de las que ne tingch firmat a mon favorun vale de divuit Abril de mil setcents setanta sinch. Lo modo de la pagade de ditas cent lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet, a totas mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lley de la entrega y demes del dret, no sols firmo la present apoca si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedeschal mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet y Balat, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció , judici de acrehedors, o altre si se seguirá. Y altrement usar dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Octubre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fee coneixer) No ho firmá perque digué no saber y per ella y de son consentiment firmá un dels inrascrits testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Beneta Fabregas firmo jo Joseph Cayetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramón Matheu y Smandia notari.