Saga Bacardí
02970
ESCRUTURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR LOS MONSERRAT, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com nosaltres Nocholau Monserrat blanquer, ciutadá de Barcelona, y Theresa Monserrat conjuges. De nostre grat y certa siciencia firmam apoca a Christofol Gironella comerciant mariculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella firmada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobre dita ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos. Tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, en lo lloch dit "La Granota" llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat. Y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de noranta sis lliuras moneda barcelonesa que son en satisfacció de semblants, que ne havem dexadas graciosament te deixats mare y fill Escofet per subvenció de sos precisos aliments, a qual fi nos entregaren unas pessas de de que ne tenim a nostre favor firmat un vale. Lo modo de la paga ditas noranta sis lliuras, es que aquellas confessam rebrer en diner comptant realment y de fet, a totas nostras voluntats. Y així renunciant a la escepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dretson sols firmem la present apoca si que també sens evicció ni obligació alguna nostre ni de nostres successors junt al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que nos competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut de que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y cobrar dita quantitat pagadera en cas de evicció, judici de acrehedors, o altres, si se seguirá. Y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo nostre procuradorom en cosa propria. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer) no ho firmare perque diguere no saber, y per ells y de sosn consentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren pregats Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Per dits conjuges Monserrat firmo jo Joseph Cayetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.