Saga Bacardí
02971
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR NUNELL, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori. Comjo Madrona Nunell viuda de Joseph Nunell fuster ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ello notari avall escrit present. Pagant per margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet, fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas, poch mes o menos tot situat sn lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota", llargament designada, y confrontada en lo ate de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre del proxim passat mes de Setembre, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de quaranta set lliuras deu sous que son en satisfacció de semblants que ne habían deixadas graciosament a dits mare y fill Escofet per subvenció de sos precisos aliments de que ne tinch firmat, a mon favor un vale, del dia nou Setembre mil setcents setanta tres. Lo modo de la paga de ditas quaranta set lliuras deu sous es que aquellas confesso rebrer en diners comtants realment y de fet a totas mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lley de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca si que també sens evicció no obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tot los drets y accionsque me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acreedor de dits mare y fill Escofet, y altre qualsevol personas que en dits bens pretengan tenir interes, y cobrar ditas quantitats pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als once días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) no ho firmá peque digué no saber, y per ella y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis, als que ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivent en Barcelona habitants.
Per dita Madrona Nunell firmo jo Joseph Cayetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.