Saga Bacardí
02975
ESCRITURA DE DEVOLUCION DE DEUDA DE LOS ESCOFET, HACIA LOS CASALINS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Magdalena Casalins y Matheu muller de Jaume Casalins comerciant, ciutadá de Barcelona, com a procuradora per las infrascritas y altres cosas legitimament constituida, y ordenada per dit Jaume Casalins mon marit, com de una procura consta, ab acte rebut en poder de Ramon Font y Alien notari publich y real y altre dels escrivents jurats de la present ciutat als setse Maig prop passat, de que fa fe Joseph Lluch y Vilallaga també notari publich y real de dita curia ab sas authenticas lletras de ma, y signes seus, subscritas subsignadas en dit nom. De nostre grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y a Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dit mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada, de tota aquella casa o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruit, y una casa petita dontigua a la sobredita ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota", llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expresat comprador donadas, de la quantitat de trenta lliuras barcelonesas, que son en satisfacció de semblants, que dit mon marit y principal ne havia deixadas graciosament a dits mare y fill Escofet per subvenció de son precisos aliments de que ne tenia a son favor firmat un vale als sis días del mes de Mars del present any. Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras es que aquellas, confesso rebrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo en dit nom la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens, de dit mon marit, y principal, cedesch al mencionat Christofol Gironella y als seus tots los drets, y accions que me competeixen a dit mon principal per rahó de dita quantitat, cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acrehedors de dits mare y fill Escofet y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y cobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, substituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als once días del mes de Octubre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivent en Barcelona habitants.
Madalena Casalins y Matheu, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.