Saga Bacardí
02976
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET, HACIA SORS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Joan Sors argenter, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque absent y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa y heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit y una casa petita de tinguda set quartas poch mes o menos tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designada confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donadas de la quantitat de cent trenta lliuras barcelonesas que son en satisfacció de semblants, que ne he deixadas graciosament a dits mare y fill Escofet de las que ne tinch firmat un vale del dia trenta de Janer del corrent any. Lo modo de la paga de ditas cent trenta lliuras es que aquellas conffesso rebrer en doners comprant realment y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia lleys de la entrega y demes del dret, no sols firmo la present apoca sique també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tot los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acreedor de dits mare y fill Escofet y Balat, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altres si se seguirá. Y altrement usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als once días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Joan Sors argenter, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.