Saga Bacardí
02978
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET, HACIA MATAS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Pasqual Matas boter habitant en la Barceloneta fora las murallas de la present ciutat. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent y per ell lo notari avall estrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus dirmada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari aball escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en cirtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de trenta lliuras barcelonesas que son a cumpliment de cent y deu lliuras que ne he deixadas graciosament a dits mare y fill Escofet per subvenció de sos precisos aliments de las restants, ne habe fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del drets no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus, tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acrehedors de dits mare y fill Escofet y Balat, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá. Y altrement usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escritura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Miquel Matas, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.