Saga Bacardí
02979
ESCRITURA DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR MORA, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Anton Mora argenter, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella, comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota", llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador dinada de la quantitat de quatre liuras deu sous, que son a cumpliment de nou lliuras, per un compte de ma botiga, com de las restants ne hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas quatre lliuras deu sous es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens ecvicció ni escusa alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedirs de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta, y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Anton Mora argenter, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.