Saga Bacardí
02980
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR BURGA, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Pio Burga notari real y causidich de Barcelona com a procurador, per las infrascritas, y altres cosas legitimament constituit, y anomenat de Juan Matheu matalasser, ciutadá de Barcelona, com de ma procura consta ab acte drebut en poder de Cayetano Ferran notari publich de número de Barcelona als set días del mes de Juny prop passat de que dit Cayetano Ferran notari sobredit ab sas authenticas lletras de ma y signa seus subscritas, y subsignadas ne fa plena fe, en dit nom. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fustar, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua, per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella, y als seus firmada de una casa o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruit y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos tot situat en lo terme de sant Martí de Provensals, en lo lloch dit "La Granota", llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada de la quantitat de nou lliuras moneda barcelonesa, que son a cumpliment de major quantitat, que dit mon principal ne deixá graciosament a dits mare y fill Escofet, per subvenció de sos precisos aliments, com de la restant quantitat dit mon principal ne hage fet gracia, condonació. Lo modo de la paga de ditas nou lliuras barcelonesas, es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleus de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció alguna mia ni de dit mon principal ni de sos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions, que compteteixen a dit mon principal per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que puga defensar la refedira venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretenga tenir interés, y reclamar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá. Y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga. Substituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta set. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y matheu escrivents en Barcelona habitants.
Pio Burga notari, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.