Saga Bacardí
02981
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR CAMMANY, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots, com jo Bernat Campany sastre, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa scienicia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat ciuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer, en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dit mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota", llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als vint, y quatre Setembre prop passat. En virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de trenta lliuras, que son a cumpliment de major quantitat, per un compte de ma botiga, com de la restant quantitat, re hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y dimes del dret, no sols firmo la present apoca si que també, sens evicció no obligació alguna de mi ni de mos bens, cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus, tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors, y altres qualsevols personas, que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testioni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y Joseph Cayetano texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Bernat Cammany, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.