Saga Bacardí
02982
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD DE LOS ESCOFET HACIA LOS MARCHPERA, PAGADA POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Mariangela Marchpera muller de Benaventura marchpera jove fuster en Barcelona habitant. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margaida Escofet Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona , y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casal o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas, poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit "la Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada de la quantitat de sis lliuras moneda barcelonesa que son a cumpliment de major partida que ne deixí graciosament, y sens interés algún a dits mare y fill Escofet, per subvenció de sos precisos aliments, com de la restant quantitat los ne hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas sis lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet, a totas mas voluntats. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a lleys de la entrega, y demes del drets, no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció no obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que mes competesquen per rahó de dita quantotat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acrehedors, y altre qualsevol personas que en sos bens pretengan tenir interés y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judidi de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor li convinga constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis, y dita otorgant (a la qual jo lo notari avall escrit dono fe coneiser) no ho firmá perque digué no saber, y per ella y de sa voluntat firma un dels infrits testimonis. A lo que ho firen presents Josepu Thomas Joseph Cayetani Texidor y matheu escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Mariangela Marchpera firo jo Joseph Cayetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.