Saga Bacardí
02983
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO PIGNORADO A LOS ESCOFET, POR LOS CASAS, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia A tots notori com jo Margarida Casas muller de Pau Casas cinter, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "la granota", ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobretida ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota", llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre pro passat, y en virtut de facultat per dit venedors al expressat comprador donada de la quantitat de vint y tres lliuras barcelonesas que son a cumpliment de major quantitat, que ne deixí graciosament y sens interés algún a dits mare y fill Escofet, que se men firmá un paper privat, per lo que me donaren unas prendas que restituesch ab la present com de la restant quantitat los ne hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas vint y tres lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret, no sols firmo la present apoca si que també sens evicció no obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella y als seus, tots los drets y accions me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acreedor de dits mare y fill escofet, y Balat, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li cocnvinga, constituhintlo mn procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcens setanta sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) no ho firmá perque digué no saber, y per ella y de sa voluntat firmá un dels testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cyetano texidor y matheu escrivents en Barcelona habitants.
Pe dita Margalida Casas firmo jo Joseph Cayetano Texidor, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.