Saga Bacardí
02984
ESCRITURA DE PAGO A LOS MAURI, POR VENTA DE LA GRANOTA, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Magdalena Mauri, viuda de Pere Mauri mariner ciutadá de Barcelona. De mon grat y cera ciencia firno apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat. Encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove jutjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expresat Gironella y als seus firnada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleva de terra de tinguda set quartas, poch mes o menos situada en lo terme de Sant Martí de Provensals Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota", llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de sinch lliuras barcelonesas que son a cumpliment de major quantitat, que dits mare y fill Escofet men estan deben per robas que los he venut com de la restant quantitat los en hage fet gracia y condonació a dits mare y fill. Lo modo de la paga de ditas sinch lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y dde fet, a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia lleys de la entrega y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens decesch al mencionat Christofol Gironella y als seus tots los dret sy accions me competeixen per rahó de dit quantitat cobrada en virtut del que pug adefensar la referida venda contra qualsevols acrehedorss de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interes y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicciò, judici de acrehedors, o altre si se seguirá y altrament usar de its drets, y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sie. Y dita otrogant, a la qual jo lo notari avall escrit dono fe, coneixer, no ho firmá perque digué no saber, y per ella y de son concentiment firmá un dels infrits testimonis. A loq ue ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor, y Matheu Escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Magdalena Mauri firmo jo Joseph Thomas testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.