Saga Bacardí
02986
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET, HACIA VERDAGUER, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Olaguer Verdaguer comerciant ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella, y als seus, firmada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruhit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tots situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dit venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de cinquanta lliuras, que son a cumpliment de major quantitat, que dixi graciosament a dits mare y fill escofet, per subvenció de sos precissos aliments, a qual fi me entregaren unas prendas que ab lo present restituesch. Lo modo de la paga de ditas cinquanta lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant real,ent, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció nibrada en virtut del que puga defensar la referida obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Chrisofol Gironella y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida vande contra qualsevols acrehedors, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del qual otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit nodo fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Josepb Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Olaguer Verdaguer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.