Saga Bacardí
02987
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO HACIA LOS ESCOFET, POR LLORENS, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Anton Llorens botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, en nom de Duró y Llorens. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella, comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet,y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer, en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruhit, y una casa petita contigua, a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtit de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de quaranta sis lliuras disset sous, moneda barcelonesa que son a cumpliment de major quantitat, que importa lo compte de robas presas en ma botiga, com de la restant quantitat, he hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas quaranta sos lliuras diset sous es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció no obligació alguna de mi no de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill escofet y Balat, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en dita ciutat de Barcelona als trenta días del mes de Octubre del any del naixament del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho formá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Anton Llorens botiguer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.