Saga Bacardí
02988
ESCRITURA DE PAGO ADEUDADO A LOS BALAT, POR LOS ESCOFET, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Josepha Balat viuda de Gabriel Balat comerciant ciutadá de Barcelona, tant en mon nom propri, com en lo de mare y llegitima administradora dels fills a mi y a sit mon marit comuns. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent y per ell lo notari avall escrit, present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet, fustar, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitants mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobedita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits mare y fill venedors al expressat comprador donada de la quantitat de vuitcentas noranta tres lliuras tretse sous barcelonesas que son a saber, quatrecentas lliuras, per semblants me espectan en ditas cosas venudas a Josepha, y Francisao Balat, y Dianeras doncellas, fillas comunas a mi, y a dit mon marit, so es doscentas lliuras a quiscuna de ellas per la part ab intestat de la llegitima pertañia en ditas cosas venudas a dit Gabriel mon marit, y pare seu, sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre , so es trenta tres lliuras sis sous, y vuit a quiscuna de ditas mas fillas competent per la part ab intestat de las cent lliuras se reservá dit Gabriel per testar en un dels pactes continiats en lo acte de donació que dit Gabriel feu a favor de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y a dita Margarida Escofet y Balat conjuges, en poder de Joan Huguet Df. Notari publich de número de Barcelona als sinch Agost mil setcents sexanta tres, y las restants quatrecentas vint lliuras a cumpliment de major quantitat que a mi en dits respective noms promete pagar y de totas y qualsevols pretencions, que tant en nom meu propri com en lo de mare y legitima administradora respective me puga competir en ditas cosas venudas, axí per los motius expressats en la concordia entre mi, y dits mare y fill escofet, firnada rebuda en pdoer de Grau Cassani notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y quatre Juliol prop passat, com per altre qualsevol motiu, o causa, pues de tot lo demes ne fas gracia y condonació a la expressada Margarida Escofet. Lo modo de la paga de ditas vuitcentas noranta tres lliuras tretse sois es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet, a totas mas voluntats Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la cosa no ser axí, y a la general del dret no sols otorgo la present apoca, si que també en quant a mon interés cancello, y anullo lo dit acte de concordia entre mi y dits mare y fill Escofet, y firmada y totas sas forsas, y obligacions de manera que en lo venidor no puga aprofitar mes a mi ni als meus, ni dañar a dits mare y fill Escofet, no a dit Gironella ni als seus, en quant empero al interés de dit Gironella, eo per lo erada en virtut del que puga defensar la intra cessió quedia en sa forsa y valor, y sens evicció alguna de mi ni de mos bens ni de dits mosfills cedesch al mencionat Christofol Gironella y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahóo de dita quantitat corada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mera y fill Escofet, y Balat y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá y altrament usar de dits drets, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga constituhintlo mon procurador com en cosa propria, y prometo en dit respective noms las referidas cosas tenir epr fermas, y agradables, y cotra aquellas no fer ni venir per algún dret, causa o rahó, per lo que ne obligo tots mos bens, y drets, y los de dits mos fills mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor.Y es de advertir que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipothecas de la present ciutat y demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otogo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari infrascrit dono fe coneixer) no ho firmá perque digué no saber, y per ella, y de son concentiment, firma un dels infrascrits testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Josepha Balat firmo jo Joseph Cayetano Texidor y Matheu testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.