Saga Bacardí
02989
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE LOS ESCOFET HACIA VIÑETA, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Jaume Viñeta pentiner, ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer en Barcelona domiciliat, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus, firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en pode del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de vint y sinch lliuras, que ne deixí graciosament a dits mare y fill Escofet, com de la restant quantitat ne hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas vint y sinch lliuras es que aquellas confesso rebrer endiner comptant realment y de fet, a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la execpió de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció no obligació alguna de mi ni de mos bens, cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretangan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets, y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituihtlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant, al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer, ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor, y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Jaume Vinyeta, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.