Saga Bacardí
02990
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDAD HACIA LOS ESCOFET, POR XINXOLÁ, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Joan Xinxilá, carnicer, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present. Pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada, de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua, a la sobredita, ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada, de la quantitat de sinch lliuras barcelonesas, que son a cumpliment de major quantitat, que deixí graciosament y sens interés algún a dits mare y fill Escofet, per subvenció de sos precisos aliments, com de la restant quantitat ne hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas sinch lliuras, es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet, a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defenssar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenirne drets, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo nostre procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe) ho firmá. Essent presents per testimonis cetano Texidor y Matheu y Joseph Thomas escrivents en Barcelona habitants.
Joan Xinxolá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.