Saga Bacardí
02991
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA DE LOS ESCOFET A LLUNELL, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Madrona Llunell, viuda de Joseph Llunell fuster, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet, fustar ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer, en Barcelona habitant, mare y fill y de aquellas dos mil siscentas sincuanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La granota" ab un corral dirruit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de quaranta set lliuras deu sous barcelonesos que son a cumpliment de major quantitat que deixí graciosament a dits mare y fill Escofet, per subvenció de sos precisos aliments com de la restant quantitat ne hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas quaranta set lliuras deu sous, es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet, a cotas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella y als seus tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada. En virtut del que puga defensar la referida venda qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan per interés y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre, si se seguirá, y altrement usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcens setanta y sis. Y dita otorgant /a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) no ho firmá perque digué no saber, y per ella y de sa voluntat firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Cayetano Texidor y Matheu y Joseph Thomas escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Madrona Llunell firmo jo Joseph Cayetano Texidor testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.