Saga Bacardí
02992
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO HACIA LOS ESCOFET, POR GOMÍS, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Ignasi Fancisco Gomis botiguer de telas. Ciutadá de Barcelona firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet, fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer, en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras, que fos lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruit y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de set lliuras barcelonesas que son a cumpliment de major quantitat que inportan diferents mercaderías per dita Margadira Escofet presas en ma botiga, com de la restant quantitat me hage fet gracia, y condonació a favor de dits mare y fill Escofet. Lo modo de la paga de ditas set lliuras barcelonesas es que aquelllas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la nopn numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo la present apoca, si que també, sens evicció ni obligació alguna de mi, ni de mos bens, cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions, que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altres si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y Joseph Cayetano Texidor y matheu escrivents en Barcelona habitants.
Ignasi Francisco Gomis, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.