Saga Bacardí
02994
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE ANDREU, HACIA LOS ESCOFET, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Rosa Andreu muller de Baldiri Andreu blanquer, ciutadá de Barcelona de mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent, y per ells lo notari aball escrit present, pagant per Margarida Escofet viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral diruit y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona, en lo lloch dit "La Granota", llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de quatre lliuras deu sous, que son a cumpliment de major quantitat que deixí graciosament a dits mare y fill Escofet per subvenció de sos precisos aliments, com de la restant quantitat ne hage fet gracia y condonació a favor de dits mare y fill Escofet. Lo modo de la paga de ditas quatre lliurs deu sous es que aquellas confesso rebrer en diners comptants realment, y de fet, a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi, ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que pugadefensar la referida venda contra qualsevol acreedor de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acreehdoros, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituintlo mn procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quince días del mes de Octubre del anu de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari avall escrit dono ve coneixer) no ho firmá perquie digué no sabler, y per ella, y de sa voluntat firma un dels infrits testimonis, a lo que ho foren presents Joseph Thomas y Cayetano Texidor escrivents en dita ciutat habitants.
Per dita Rosa Andreu firmo jo Joseph Thomas testimoni, En poder de mi Ramon Maatheu y Smandia notari.