Saga Bacardí
02995
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADA LOS ESCOFET, POR TOLRÁ, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Francesch Tolrrá sombrerer, ciutadá de Barcelona de mon grat, y certa ciencia firmo apoca, a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit, present. Pagant per Margarida Escofet y Balas viuda de Francisco Escofet fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil ssiscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruit y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas, poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de set lliuras barcelonesas que son a cumpliment, de major quantitat, que deixí graciosament a dits mare y fill Escofet, per subvencio de sos precisos aliments com de las restant quantitat noe hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas set lliuras es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la refeida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altra si se seguirá. Y altrament usar de dits drets y accions, en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer9 ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Francesch Tolrá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.