Saga Bacardí
02996
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE VIÑALS, POR LOS ESCOFET, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Maria Viñals y Sunyol muller de Geronim Viñals ciutadá de Barcelona vui ausent de estos regnes, com a tenint ordre, y comissió expressa per estas cosas de dit mon marit, en virtut de carta de ordre a mi dirigida dende Santander als nou Maig mil setcents setanta y quatre. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Ecofet, fuster, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer, en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet, al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa, y heretat dita "La Granota" ab un corral dirruhit y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit, als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de setse lliuras, que son per cumpliment de major quantitat que dit mon marit deixá graciosament a dits mare y fill Escofet, per subvenció de sos precisos aliments, com de la restant quantitat los ne hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas setse lliuras es que aquellas comfesso rebrer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció no obligació algnia de mi ni de mos bens no de dit marit cedesch al mencionat Christofol Gironella y als seus tots los drets y accions que competeixen al dit mon marit, per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas, que en sos bens pretengan tenir interés, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari infrascrit dono fe coneixer) no ho firmá perque digue no saber, y per ella, y de son concentiment firmá un dels testimonis. A lo que ho foren presents Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Per dita Maria Viñals y Sañols firmo jo Joseph Thomas testimoni.
En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.