Saga Bacardí
02997
ESCRITURA DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A LOS ESCOFET, POR LOS MATHEU, PAGADO POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com nosaltres Joaquim Rius, y Joan Xinxolá, ciutadans de Barcelona, com a tutors, y en son cas, lloch y temps curadors de las personas, y bens de Rafel Matheu y Francisco Matheu impubers fills y hereus de Francisco Matheu y Canet ciutada de Barcelona son pare, elegits e instituits respecive ab son testament que feu en poder de Joseph Ribas y Granés notari publich de número de Barcelona als tres Juliol mil setcents setanta y sinch. Y dit Francisco Matheu y Canet hereu y successor universal de Catharina Canet sa mare en dit nom. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet y Balat, viuda de Francisco Escofet fustar, ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat, jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuas que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill escofet al expresat gironella y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral dirruhit y una casa petita contigua de la sobredita ab sa gleba de terra de tinguda set quartas poch mes o menos, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona y en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de locencia y facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de diset lliuras barcelonesas que son a cumpliment de major quantitat de que dit Francisco Escofet ne firmá un vale als quince Febrer de mil setcents sexanta sis com de la restant quantitat ne hajan hagut de fer gracia y condonació respecte de la cortedad de sos bens. Lo modo de la paga de ditas diset lliuras es que aquellas confessam rebrer en diner comptant realment y de fet a totas sas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret, no sols firmam la present apoca, si que també sens evicció no obligació alguna de nosaltres no de nostres bens no de dita marmessoria cedim al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets y accions que nos competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acrehedors de dits mare y fill Escofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrament usar de dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo nostre procurador com en cosa propria. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y Joseph Cayetano Texidor y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Joaquim Rius, Juan Xinxolá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.