Saga Bacardí
02998
ESCRITURA DE PAGO A FRANCISCO GIRONELLA, POR VENTA DE PROPIEDAD DE LOS ESCOFET, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Francisco Gironella mestre de primeras lletras ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Chrisofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras que foren lo preu de la venda, perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruhit, y una casa petita congitua a la sobredita, ab sa gleva, de tinguda set quartas poch, mes o menos tot situat en lo terme de Sant martí de Provensala Bisbat de Barcelona en lo lloc dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y quatre Setembre prop passat, y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de nou lliuras barcelonesas que son a cumpliment de major quantitat que deixi gracisament a dita Margarida Escofet per subvenciód e sos precisos aliments de la qual quantitat men firmá un vale, com de la restant quantitat en hage fet gracia, y condonació. Lo modo de la paga de ditas mou lliuras es que aquellas confeso rebrer en diners comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret no sols firmo la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni de mos bens cedesch al mencinoat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions, que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escofet y altres qualsevols personas que en sos bens rpetengan tenir interes y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció judici de acrehedors, o altre si se seguirá y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintló mon procurador com en cosa propria. En testimoni del que otrogo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis, y dits otrogant al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer ho firmá. Essent rpesents per testimonis Joseph Thomas y Cayetano Texudir y Matheu escrivents en Barcelona habitants.
Francisco Gironella, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.