Saga Bacardí
03000
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DINERAL HACIA CASADELLA, CON LA VENTA DE ESCOFET HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.Sia a tots notori, com jo Fr. Joseph Casadella Religios de obediencia del Convent de Santa Eularia del Militar ordre de Nostra Señora de la Mercé de la present ciuta, redempió de catius Christians com a procurador per las infras, y altres cosas legitimanet constituit, y anomenat per lo Rnt. P President (per ausencia del Rnt. Prior) y comunitat de dit Convent de Santa Eularia con de ma procura consta al efecte rebut en poder de Geroni Gomís difunt notari publich de número de Barcelona als divuit Febrer mil setcents sexanta tres. De mon grat y cera sciencia firmo apoca a Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Margarida Escofet, y Balat viuda de Francisco Escofet fuster, cituadá de Barcelona, y Lluis Escofet y Balat jove mitjer en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas cinquanta lliuras barcelonesas que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet y Balat al expressat Gironella y als seus firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota", ab un corral dirruhit, y una casa petita contigua a la sobredita, ab sa gleva de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als vint y quatre Seembre prop passat, y en virtut de llicencia, y facultat per dits venedors al expressat comprador donada de la quantitat de trenta lliuras moneda barcelonesa, que son per semblants que per los precisos aliments de dits mare y fill Escofet me deixá graciosament lo P. Fr. Ramon Soler mestre en S.J. Y religios Sacerot de dit Convent al qual per sa mort dits mos principals han succehit. Lo modo de la paga de ditas trenta lliuras es que aquellas confesso rerer en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerta pecunia lleys de la entrega y demes dels drets, no sols firmo la present apoca si que també sens evicció ni obligació alguna de mi ni dels bens, cedesch al mencionat Christofol Gironell, y als seus tots los drets, y accions que competeixen a dits mos principals per rahó de dita quantitat cobrada en vritut del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill ewscofet, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguira y altrament usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell com muillor li convinga substitució mon procurador com en cosa propria, En testimoni del que otorga la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vuit dias del mes de Novembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents, per testimonis Joseph Thomas y Joseph Cayetano Texidor y matheu escrivents en Barcelona habitants.
Fr. Joseph Casadella en dit nom, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari