Saga Bacardí
03002
ESCRITURA DE VENTA DE CENSOS DE ROSSELL, HACIA TERESA TOMBA Y ROCA.


En nom de Deu, Sia a tots notori, com jo Joan Rossell ciutadá de Barcelona. Attenent, que en virtut dels fideicomissos ordenat per Rafel Guerra Df. Botiguer de telas, ciutadá de Barcelona me encontró tenir, y possehir la universal heretat y bens de aquell, la qual per la omissió de mos antecessors pocessors de aquella se trova molt deteriorada, y podría fomentarse impedint en sen retabliment algunas quantitats de diner mediant lo que produhirian al any molt mes del que reddituan al present comforme per la declaración, y recepció de estimonis que espero ebrer devant mon legitim superior constará. Attenent també que lo infrit cens de divuit lliuas es part de dita universal heretat, y bens y que fins al present ha estat de molt mala execució, de manera que se me estaban devent miltas pencions de aquell, de que no havia pogut conseguir sin cibri sens expresarme a un litigi fins al present, y prometent fer la present venda a fi de facilitar, y com la infra compradora me hage ofert pagar per lo dit cens lo preu avall escrit que importa milt mes de tres per cent de que me redditua tots anys, exonerantme ab la present venda del catastro annual, a que esta obligat dit cens, ab la condicio empero de haver de invertir son preu en alguna cosa, que servis al foment del patrimoni de dit Rafel Guerra conforme ho compliré, y faré comstruhir per los documents, y apocas que ab est motiu se firmaran. Per tant atesa la utilitat que de est contracte me resulta. De mon grat y certa ciencia. Per mi y mos hereus, y successors qualsevols que sia, vench y per titol de venda concedesch a Theresa Gironella y Tomba muller de Christofol Gironella, comerciant matriculat de esta ciutat encaraque ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ella present, y estipulant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament tot aquell censo de pencio annual divuit lliuras barcelonesas francas de corresponció ab tot son domino mitjá, firma, fadiga u demes drets a ell anexos que tots anys lo dia de Sant Joan de Juny per los titols avall calendats deu rebrer y percivir. Primo: en y sobre tota aquella casa, o heretat dita "La Granota ab un corral dirruit, y gleba de terra devant dita casa de cabuda una mujada y tres quartas poch mes o menos que dit Christofol Gironella te, y possehesch en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" lo qual es part y de pertinencias de una pessa de terra de tinguda onze mujadas poch mes o menos antiguament ab alguns arbres dits garrofers situada en dit lloch, y terme de Sant martí de Provensals, afronta a llevant y tremuntana ab Miquel Menor hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat, que fou del Dr. Parera; a mitgdia ab lo camí Real que va de esta ciutat de Barcelona a Badalona; y a ponent ab altre honor de dit Gironella, que fou del Dr. Carlos Puiggener en Barcelona domiciliat. Y se te dita casa y gleba de terra de tinguda set quartas junt ab la acall designada pessa de terra, de tinguda una mujada tres mundinas y mitja per los hereus y successors del Dr. en drets Joseph Parera en la vila de Figueras domiciliat a cens de trenta lliuras tots anys pagadoras la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Y es de advertir que antes dit censo era de sexanta lliuras, pero ab altre acte rebiut en poder del notari avall escrit als quatre de octubre prop passat foren venudas y absoltas a dits Gironella trenta lliuras en penció, y en nuda percepció dit cens de seixanta lliuras. Que ho tenen junt ab lo restant de dita pessa de terra de tinguda once mijadas, y altres dos mujadas compresas en lo establiment fet per dit Rafel Guerra a Ermenter Massana cirurgiá en poder de Francisco Cotxet y Solerferran Df. Notari publich de Barcelona als catorce Juny mil siscents setanta possehidas per los infrits emphiteutas per mi com a succehint a dit Rafel Guerra així com de vuy en avant se tindrán per dita Theresa Gironella al referit cens de divuit lliuras. Y jo tinch las ditas cosas així com dita Theresa Gironella tendrá per los hereus, y successors del Ilustre y Molt Rnt. D. Joaquim Monfar y Sors Df. Ardiacá, y Canonge de la Santa Iglesia de la Seu de Urgell, com a succehint al Magnifich Diego Monfar y Sors Df. Ciutadá honrat de Barcelona a cens de vint lliuras barcelonesas en nuda percepció tots anys pagadoras lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per los hereus y successors de D. Jaume Camps, y Meca en Barcelona domiciliat a cens de sinch lliuras tots anys pagadoras la mitat lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre mitat lo dia de Nadal. Qui ho tenen per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y son Paborde en nom de aqueilla, y baix son domini y alou a cens de tres morobatins y mitg a rahó de nou sous per cada morabati tots anys pagadors lo dia de Nostra Señora del mes de Agost.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mujada tres mundinas, y mitja, que es part de dita pessa de terra de tinguda once mujadas que dit Gironella, te y posseheix en dit lloch, y terme de Sant Martí. Que afronta, a llevant ab Joseph Cebriá, pages ciutadá de Barcelona que fou dels hereus, o successors de dit Dr. Parera; a mitgdia, ab lo camí Real que va de esta ciutat a Badalona; a ponent ab altre honor de dit Miquel Menor; y a tremontana ab lo Ilustre Señor Marques de Moyá en Barcelona domiciliat. Y se te junt ab la sobredita casa, y heretat, y las set quartas de terra dalt designada per los hereus y successors del Dr. Joseph Parera al referit cens de trenta lliuras tots anys pagadoras en lo expressat termini. Qui ho tenen en quant a dos quartas tresmundinas, y mitja de la prop designada pessa de terra junt ab los restants de dita pessa de terra de once mujadas, y las dos mujadas compressas en dit establiment possehidas per los infrit emphiteotas per mi com a succehint a dit Rafel Guerra així com de vuy en avant se tendrá per dita Theresa Gironella al referit cens de divuit lliuras. Y jo tinch las ditas cosas així com dita Theresa Gironella las tendrá per los hereus, y successors del Ilustre y Molt Rnt. D. Joaquim Monfar y Sors, succehint a dit Diego Monfar son pare a cens de las expressadas vint lliuras en nuda percepció. Qui ho tenen per los hereus de dit D. Jaume Camps y Maca al expressat cens de las mencionadas sinch lliuras. Qui ho tenen per ditaa pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y bais son domini y alou al referit cens de tres morabatis, y mitg, y es de advertir que en la firma per rahó de Señoria feta per Raymunda Rossell y Oriol viuda Magí Moré, rebuda en poder de Jaume Tos y Romá Df. Notari publich Real colegiat de número de Barcelona als tres Juliol de mil setcents quaranta sinch continuada al peu del establiment de dita casa, y terra fet per dit Dr. Parera a Guillem y Gabriel Balat ciutadans de Barcelona pare y fill rebut en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich real de número de Barcelona als divuit Juny mil setcents quaranta quatre se reserva dita Raymunda Rossell lo domin directe de dos quartas de terra de las pessa de una mujada tres mundinas, y mitja, per lo que vench lo dit cens ab aquell domini que tinga. Y es també de advertir que en lo ultim acte de establiment se trova la declaración en que se expressa: Que encaraque en lo acte de establiment fet per dit Rafel Guerra a Ermenter Massana dalt calendat se dita que las once mujadas de terra se tenen per dit Ilustre y Molt Rnt. Dr. Joaquim Monfar y Sors a cens de ditas cint lliuras la veritat es que sols las set mujadas de ditas once mujadas que terminan a mitgdie ab lo dit camí Real, se tene per dit Rnt. Monfar al referit cens de vint lliuras en nuda percepció. Qui ho tenen per dits hereus de D. Jaume Camps, al dit cens de sinch lliuras. Qui ho tenen per dita Pabordia al expressat cens de tres morabatins, y mitg com de esta veritat consta ab lo acte de establiment fet per Paula Monfar, viuda de Esteve Mongar y Sors Dr. en drets y ciutadá honrat de Barcelona a Joan Coll negociant, ciutadá de Barcelona a ditas set mujadas junt ab la casa dirruira y en ellas construhida,r ebuda en poder de Antich Torra Df. Notari publich de Barcelona als vint Novembre mil siscents disset, y de la confessió feta per dit Coll de ditas set mojadas a D. Jaume Camps y Meca en poder de Francisco Capellas Df, notari publich de Barcelona als tretse Desembre mil siscents dinou.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mujada que es part de las referida heretat dita "La Granota" que Joaquim Morei hortola de ditas hortas del Portal Nou te, y posseheix en dit lloch que afronta a llevant y ponent ab Joseph Cebriá ortola, de pertinencias de dita heretat; a mitgdia ab lo camí Real que va de Bacelona a Badalona; y a tremuntana a honors del Ilustre Señor Marques de Moya.
Item: En y sobre aquella pessa de terra de tinguda sinch quartas poch mes o menos que dit Martí posseheix al costat de la prop dita que afronta a llevant y ponent ab Miquel Gorreta hortola mitjensant la carretera de la Torra de Sant Joan; a mitgdia ab dit Cebriá; y a tremuntana ab lo Ilustre Señor Marques de Moyá. Y se tenen estas dos pessa de terra a cens de vint tres lliuras pagadoras la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen junt ab las ditas tretze mojadas de terra pocehidas per los dits e infrits emphiteutas per mi com a succehint a dit Guerra al expressat cens de divuit lliuras y jo las tinch aixis com dita Teresa Gironella las tendrá per dits hereus y successors de dit Joaquim Monfar al expresat cens de vint lliuras, qui ho tenen per dits hereus del Dr. Jaume Camps y Meca al expresat cens de sinch lliuras y estos per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquella al referit cens de tres morabatins y mitg.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra de tinguda tres mojadas que es part de las referidas once mujadas que los hereus o successors de Theresa Bullá viuda de Barthomeu Bulla hortola, ciutadá de Barcelona y Barthomeu Bullá mare y fill tenen y posseheixen en dit lloch, la qual afronta a llevant ab la pessa de terra en primer lloch designada; a mitgdia part ab lo corral de dita casa, y part ab lo camí real que va de Barcelona a Badalona; a ponent ab ditas terras en primer lloch desitnadas mediant una sequia; y a tremontana ab dit Ilustre Señor Marques de Moyá, la qual se te per dit Dr. Parera a cens de treinta sinch lliuras pagadoras la mitat lo dia de Nadal. Qui ho ten junt ab las ditas tretse mujadas de terra possehidas per los dits e infrits emphiteitas per mi com a succehint a it Guerra al expressat cens de divuit lliuras, y jo las tinch així com dita Theresa Gironella las tendrá per los hereus o successors de dit Joaquim Monfar al expressat cens de vint lliuras. Qui ho tenen per dits hereus de D. Jaume Camps y Meca al expressat cens de sinch lliuras y estos per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquellas al referit cens de tres morabatins y mitg.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra de tinguda una mujada tres quartas, y una mundina part de dita heretat que Christofol Planella jove hortolá de ditas hortas del Portal Nou te, y poseheix en dit lloch y afronta a llevant ab Felix Torrents ciutadá de Barcelona part, y part ab Joseph Trias; a mitg ab dit Torrents; a ponent y tremontana ab dit camí Real. Y se te per dit Dr. Parera a cens de divuit lliuras pagadors tots anys lo dia de Nadal. Qui ho te junt ab las ditas tretse mujadas de terra possehidos per los dits e infrits emphiteutas per mi com a succehint a dit Guerra al expressat cens de divuit lliuras, y jo las tinch així com dita Theresa Gironella las tendrá per dits hereus o successors de dit Joaquim Morfar als expressats cens ce vint lliuras.Que ho tenen per dits hereus del Dr. Jaume Camps y Meca al expressat cens de sinch lliuras, y estos per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquella al referit cens de tres morabatins y mitg.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra de tinguda una mundina que es part de las referidas once mujadas que Joseph Cebriá hortolá de ditas hortas, te y posseheix en lo referit, las que afronta a llevant part ab dit Señor Marques de Moyá, y part ab los successors de dit Dr. Parera mediant una petita asequia; a mitgdia ab dit Christofol Gironella; a ponent part ab Joan Batlle pages, y part ab D. Carlos Puiggener en Barcelona domiciliat mediant la asequia Madriguera; y a tremontana ab Domingo Llorens mediant la dita asequia.
Item: En y sobre tota aquella pessa d eterra que es part de los sobrereferits que dit Cebriá possehia en dit lloch, que afronta a llevant ab los successors de dit Dr. Parera; a mitgdia ab dit camí Real; a ponent ab dit Gironella; y a tremontana ab dit Ilustre Señor Marques de Moyá.
Item: En y sobre tota aquella pessa de terra campa de tinguda sinch quartas y mitja, que dit Cebriá posseheix en dit lloch que afronta a llevant ab dit Guerreta mediant la carretera de la torre de Sant Joan; a mitgdia ab dit camí Real; y a tremontana ab los successors de dit Dr. parera, las quals tres pessas de terra se tenen per dit Dr. Parera a cens de trenta sis lliuras pagadoras tots anys lo dia de Nadal. Qui ho te junt ab las ditas tretse mujadas de terra poseídas per los dits e infrits emphiteotas per mi com a succehint al expressat Guerra al mencionat cens de divuit lliuras per dits hereus o successors de dit Joaquim Morfar al expressat cens de vint lliuras. Qui ho tenen per dits hereus de D. Jaume Camps y Meca al expressat cens de sinch lliuras, y estos per la Pabordia de sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquella al referit cens de tres morabatins, y mitg.
Item y finalment; en y sobre tota aquella pessa de terra campa, de tinguda dos mujadas que es part de las referidas pessas que dit Domingo Llorens posseheix en lo lloch, la qual afronta a llevant ab Onofre Negre villuter ciutadá de Barcelona; a mitgdia part ab dit Señor Marques de Moyá, y part ab altres honors de dit Dr. Parera mediant una assequia; a ponent ab Joan Batlle mediant la assequia Madriguera; y de tremontana part ab D. Anton de Villena, y part ab Da. Josepha Cortada mediant dita assequia. La qual se te, per dit Dr. Parera a cens de vint y sinch lliuras pagadoras tots anys lo dia de Nadal que ho ten junt ab las ditas tretse mujadas de terra pocehidas per los dits e infrits emphiteotas per mi com a succehint a dit Guerra al expressat cens de divuit lliuras que los tinch així com dita Theresa Gironella las tendrá per dits hereus, o successors del referit Joaquim Morfar al expressat cens de vint lliuras, qui ho tenen per dits hereus de D. Jaume Camps y Meca al expressat cens de sinch lliuras, y estas per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem, y baix domini y alou de aquellas al rferit cens de tres morabatins y mitg. Y me especta lo dit cens com a hereu universal dels bens que foren de Raymunda Rosell y Oriol, viuda del Dr. en drets Jaume Rossell y Lleo en Barcelona domiciliat ma mare en los casos que han tingut lloch per mort sens fills de Francisco Rossell y Jaume Rossell mos germans per dita ma mare instituhit ab son testament que feu en poder de dit Jaume Tos y Romá Df. Notari als vint y tres Juny mil setcents quaranta dos que fou publicat als vint y sis Noembre mil setcents quaranta sinch. Y a dita Raymunda Rossell y Oriol pertañent, com a hereva universal de Salvador Oriol y Guerra ciutadá de Barcelona son germá, y oncle meu en lo cas que tingué lloch per mort sens fills de Salvador Oriol y de Madrona Oriol sos fillsmorts impubers per dit Salvador instituida en son testament que feu en poder del Rnt. Bernat Torras Pbre. y Rector de la Parroquial Iglesia de Santa Coloma de la vila de Centellas Bisbat de Barcelona als setse Juny mil setcents quatre que después de son obit fou publicat als dinou del mateix mes y any. Y a dit Salvador Oriol espectava com a fill y hereu universal dels bens que foren de Emerenciana Oriol y Guerra muller de Anton Oriol notari real ciutadá de Barcelona sa mare per estas instituhit ab son ultim testament que feu en poder de Geronim Gali Df. Notari publich de Barcelona als set Mars mil siscents vuitanta vuit. La dita Emerenciana Oriol y Guerra pertañia com a hereva universal dels bens que foren de dit Rafel Guerra son pare per est instituida ab son testament que feu en poder de Pere Martir Llunell Df. Notari publich de Barcelona als nou Febrer mil siscents setanta sis. Al qual pertañia en virtut de imposició feta per dit Rafel Guerra ab lo acte de establiment fet per lo mateix Rafel Guerra a favor de dit Ermenter Massana ab acte rebut en poder de Francisco Cotxet y Soler Ferran Df. Notari publich de Bacelona als catorce Juny mil siscents setanta dalt calendat la qual venda fas així com millor dir, y entendrer se pot; extrahent las ditas cosas de ma, y poder meus, y aquellas posant en la de dita compradora, y dels seus. Prometent entregarli, eo induirla en pocessió corporal, real, actual o quasi de dit cens venut. Donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedint a dita compradora, y als seus tots los drets y accions que me competeixen en dit cens venut en virtut del que puga demanar y cobrar lo dit cens, pencions y porrata en avant devedoras, y son preu en cas de lluició, si es que sie lluible. Absolent y difinint aquell y firme qualsevol apoca, recivos y demes excripturas necesarias, usar del dret de prelació y fadiga en las transportacions que se faran de dita casa y terras, cobrar los lluismes que de aquellas se deuran, firme per rahó de Señoria, y per lo efecte de la cobranza del sobredit cens puga exposar clams y reclams, instar execucions, y fer tot lo demes que jo podría antes de la present venda, constituhintla per dit efecte procuradora mia com en cosa propria, ab clausula de intima dirigidora a qui convinga. Salvats los censos, lluismes, y demes drets als Señors lodials forsar deguts, y no pagats. Y Salvat també lo lluisme a ell competent per rahó del present censal. Lo preu de la present venda es setcentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, las quals se retindrá dita compradora per los efectes sobredits en lo preludi de la present venda y fins y tant que ab altre acte rebedor en poder del notari avall escrit li faré legitima delegació. Y així renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, a la lley ultra dimidium, y la general del dret. Dono y de grat remeto tot lo promes podría a lo dit cens del preu sobredit. Mes avant prometo a dita comptadora y als seus la present venda ferli valer, y tenir, y estarlin de ferma y legal evicció, en tot y qualesvol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligo tots y sengles bens drets meus, mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret que valer, y ajudar me puga. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament juro a deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, no sols las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algún dret, causa o rahó. Sique també lo present contracte no se ha fet en frau dels Señores sobre expressats, ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipothecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent. Segons Real pragmática anció. En testimoni del que dit Joan Rossell otorga la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Noembre del anuy de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sis. Y dit otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fee coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis mariano Colldelram y Joseph Thomas escrivents en dita ciutat habitants.
Joan Rossell y Oriol, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.