Saga Bacardí
03004
ESCRITURA DE DONACIÓN DINERAL PARA COMPRA DE LA GRANOTA, HACIA TERESA TOMBA, POR SU MARIDO CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Theresa Gironella y Tomba, muller de christofol gironella, comerciant matriculat de la present ciutat. Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y dos Novembre prop passat Joan Rossell y Oriol ciutadá de Barcelona, per los motius y causas en aquell expressats, vené a mi y als meus perpetuament tot aquell cens de penció de vuit lliuras francas de correspnció, ab tots sos domini mitjá, firma, fadiga de trenta días, y altre qualesvol dret al Señor mitjá conpetent que tots anys lo dia de sant Joan de Juny dit rossell devia rebrer en y sobre una casa corral, y heretat dita "la Granota" y diferents pessas de terra tot situat en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona, en lo lloch dit "La Llacuna", y "La Granota", per preu de setcentas setanta sinch lliuras barcelonesas las quals dona lo mateix rossell facultat de retenirme per los fin y efectes expressats en lo sobre chalendat acte de venda, y fins y a tant que ab altre acte rebedor en poder del notari avall escrit me faria llegitima delegació. Per cumplir la qual dit mon marit prometé deixarme de diner seu propri las referidas setcentas setanta sinch lliuras baix la qual esperansa, y no altrement, fiu la repetida compra. Per tant, volent demontsar a dit marit meu mon degut agrahiment, y lo amor que professo a mos fills. Per tant. De mon grat y certa siencia. Dono y per titol de donació pura, perpetua, irrevocable ques diu entre vius y de present otorgo y concedesch a aquell de mos fills ques trovará hereu de dit Christofol Gironella mon marit, y ab los pactes, vincles, modo y forma que per dit mon marit li serán imposats lo sobre dit cens ab tot son domini mitjá, y domini directe a ell annexos la qual donació fas axí com millor dir y entendrer se pot, cedint per so, al tal, o tals que hereus li serán tots los drets, y accions per mi adquirits en forsa de la referida venda en virtut del que pugan cobrar las pencions del referit cens ab tot son domin y pencions en abant devedoras y son preu en cas sie lluhible, y per lo efecte de dita cobranza exposar clams, y reclams, unstar execucions, fer qualsevol emparas, cobrar los lluismes que se deuran de ditas pessas de terra sobre las quals está radicat cens, usar de prelació, y fadiga en son cas y lloch y altrament usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo per dit efecte procurador meu com en cosa propria ab clausula de intima dirigidora a qui convinga, salvats los censos, lluismes y demes drets per qui ditas cosas se tenen. Y prometo y juro a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis las itas cosas tenir per fermas y agradables y contra aquellas no fer no venir per algún dret, causa, o rahó. Y per quant la present donació exedeix la suma de sinc cents ducats de or, y en lo que exedeix dita sima se pot revocar. Per tant, vull sien incinuada al Magnifich Lloch Thinent de Corregidor de la present ciutat peraque tinga tanta forma y valor quant de dret se requireix. Y yo Christofol Gironella menor a estas cosas present, concento a la dita donació, y la accepto per dits mos fills en lo modo., y forma que sobre queda referit. Y se adverteix, que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipothecas de la present ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y set. Y dits crhristofol y Theresa Gironella (als quals jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmaren,. Essent presents per testimonis Ramon Mascesch jove comerciant, y Mariano Colldelram escrivent en Barcelona habitants.
Teresa Gironella y Tomba, Christofol Gironella, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.