Saga Bacardí
03005
ESCRITURA DE SEÑORIA HACIA ROSSELL, POR VENTA ENTRE PARERA Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Joan Rossell Cortada de Baredona, com a succehint als hereus, o successors de Rafel Guerra Df. Botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, firmo per rahó de Señoria lo acte de venda y absolució feta, y firmada per lo Dr. en drets Joseph Parera y Massana en la vila de Figueras, Bisbat de Gerona domiciliat, a favor de Christofol Gironella menor comerciant matriculat de la present ciutat. De tot aquell cens de pensió anual treinta lliuras barcelonesas en nuda percepció part de aquell cens de penció sexanta lliuras que tots anys la mitat lo dia de Nadal, y la altra mitat lo dia de Sant Joan de Juny dit Dr. Parera devia rebrer, y percibir en y sobre tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral derruit ab una casa petita contigua, y diferents pessas de terra, tot situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda, y absolució rebut a favor del notari avall escrit, als quatre Octubre prop passat. Salvats los censos, lluhismes, y demes drets a mi com a successor predit forsan deguts, y no pagats, confessant haber rebut de dit Christofol Gironella per lo lluisme degut per rahó de dita venda, y absolució, trenta tres lliuras sis sous, y vuit diners barcelonesas en presencia del notari y testimonis avall escrits, feta gracia del restant. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta set. Y dit Joan Rossell (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Colldelram, y Joseph Thomas escribents en dita ciutat habitants.
Joan Rossell y Oriol, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.