Saga Bacardí
03006
ESCRITURA DE QUITACION DE CENSAL, PENSIONES Y PRORRATA SOBRE FINCA EN LA GRANOTA HACIA EL CONVENTO DE LA MERCÉ, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Fr. Manuel Mariano Saborit Religios Presentat del Convent de Santa Eularia del Real y Militar orde de Nostra Señora de la Mercé redemció del Cautiu Christians, com a procurador per las cosas avall escritas, y altres legitimament constituhits y anomenats per los Reverents P. Prior y demes Religiosos de dit Convent de la present ciutat com de ma procura consta ab un rebut en poder de Joseph Ribas y Granes notari publich de número de Barcelona als nou de Febrer mil siscents setanta sis. En dit nom firmo apoca a Christofol Gironella menor comerciant matriculat de la present ciutat encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present pagant per Margarida Escofet y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Luis Escofet y Batat jove mitger en Barcelona habitant, mare y fill, y de aquellas dos mil siscentas sinquanta lliuras barcelonesas, que foren lo preu de la venda perpetua per dits mare y fill Escofet al expressat Gironella, y als seus, firmada de tota aquella casa, o heretat dita "La Granota" ab un corral derruit, y una casa petita contigua a la sobredita ab sa gleba de terra, de tinguda set quartas poch mes o menos, tots situat en lo terme de Sant Martí de Provensals, Bisbar y territorio de Barcelona en lo lloch dit "La Granota" llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall als vint y quatre Setembre prop passat y en virtut de facultat per dits venedors al expressat comprador donada, ab lo acte de delegació del preu de dita venda per estos firmat, rebut en poder del notari infrit als dos de Octubre prop passat. De la quantitat de trescentas vint lliuras set diners moneda barcelonesa que son a saber doscentas vuytanta lliuras per lluició y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat y penció vuit lliuras vuit sous que tots anys als dinou Desembre dit Gironella devia fer, y prestar a dits mos principals, y antes dita Margarida Escofet y Balat, viuda, en virtud de venda, y original creació censal per esta a dits mos principals firmada ab acte rebut en podere Joan Huguet Df. Notari publich de numero de Barcelona als dinou Desembre mil setcents setanta y las restants quaranta lliuras set diners barcelonesas, a cumpliment de tots pencions y prorrata de dit censal degudas fins lo dia de la notificació de las avall calendadas partidas. Lo modo de la paga de ditas trescentas vint lliuras set diners barcelonesos es que aquellas confesso have rebut en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats per medi de dos partidas per dit Gironella a dits mos principals fetas a solta del notari infrit en lo arxiu de dit Convent de Nostra Señora de la Mercé als once Noembre prop passat, quals partidas lloho, y aprobó en dit nom ab la present. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo en dit nom, la presentapoca, si que també absolch, difinesch y remitoa dit Gironella, y als seus lo referit censal tant en son preu com en sas pencions, y porratas y demes accessoris de aquells, cancellant lo dit acte de creació, y tots sas obligacions de manera que en lo venidor no puga aprofitar mes a dits mos principals ni respective a dit christofol Gironella ni als seus, ni demes obligacions en aquell ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de dit censal en quant emperó al interés de dit Gironella eo per lo efecte de defensar la deferida venda quede en sa forsa, y valor. Y sens evicció ni obligacio alguna dels bens, y reddits de dits mos principals, cedesch al mencionat Christofol Gironella, y als seus tots los drets, y accions que los competían per rahó de dita quantiat cobrada en virtut del que puga defensar la rederida venda contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill Escoget, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interés. Y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre Señor se seguirá, y altrament usar de dits drets, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga. Sustituintlos per dit efecte procuradors de dits mos principals com en cosa propria. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis días en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini conpetent, segons Real Pragmatica Sanció, En testimoni del que dit Rnt. P, Pntat. Saborit otorga en dit nom la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta set. Y it Rnt. Otorgant (al qual jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Colldelram, y Joseph Thomas, escrivents en dita ciutat habitants.
Fr. Manuel Mariano Saborit, en dit nom, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.