Saga Bacardí
03012
VENTA DE LA QUADRA DEN FERRAN DE JOSEPH ALBAREDA, Y LIQUIDACIÓN DE DOS CENSOS HACIA CRISTÓBAL GIRONELLA PUJOl


En nom de Deu. Sia a tots notori: Com Joseph Albareda comerciant ciutadá de Barcelona. Primerament per lluir y quitar un censal de preu tres mil lliuras, y penció noranta lliuras moneda barcelonesa, que tots anys als sis Febrer deu fer prestar a las Illustres Administradoras del Hospital General y casa de Convalecencia de esta ciutat de Barcelona.
Item per lluhir y quitar zinc mil sinquanta quatre lliuras en proprietat del censal, la penció de la qual es cent sinquanta una lliuras dotse sous y zinc diners de las ditas moneda, que annualment deu correspondrer als vint y vuyt Setembre a la molt Illustre Sra. Abadessa y Real Monastir de St, Pere de las Puellas de la dita ciutaat, la qual quantitat de zinc mil sinquanta quatre lliuras unicament del lluhisme, no obstant quals capital del censal de que proceheix sia sis mil lliuras, perque de estas faltan encara a pagarse per dita Molt Illustre Sra. Abadessa y Real Monastir nou centas quaranta y sis lliuras, segons apart del acte de venda a dit Albareda, firmada per Dn. Joseph Francisco y Dn. Joan Joseph de Portell que avall se calendará, ab lo qual acte de venda lo mateix Albareda se encarregá dits censals, prometent de llevar indempnes de la prestació de ells a dits Sors. De Portell que antes los prestaban. Item per pagar y satisfer a dits Sors. Administradors del Hospital y Casa de Convalescencia vuytcentas doss lliuras y deu sous a compte de la penció corrent del sobredit sor censal, y finalment per expedició de sos negocis, necessita la quantitat avall escrita la que no pot conseguir per medi a ell mes proporcionat que per lo del present contracte: Per tant, la veritat de ell dit Joseph Albareda en estas cosas previstas y atesas. De son grat y certa ciencia, pwer ell y per los seus hereus y successors qualsevols que sian ven, y per titol de venda concedeix a Christofol Gironella menor de dias, comerciant matriculat ciutadá de Barcelona present, als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella Quadra dita de Ferrán, o den Boltá ab tota sa Jurisdició civil, criminal, mer y mint Imperi, y altre qualsevol dret ab Sor. Jurisdiccional pertenyent y espectant, junt ab sa casa, corral, cubert per bestias, forn de courer pa,y cavallerias, ab sos respectives trastos y utencilis, y la heretat als sobre dit contigua de tinguda vuytanta jornals poch mes, o menos, o aquella mejor extenció que en si tinga, ab sa assequia pera regar ditas terras, junt tambe, ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de tot lo sobre dit universals; La qual Quadra, casas, heretats y demes sobredit ho te dit Joseph Albaareda tenedor, conformes des aquí ab devant ho tindrá dit Christofol Gironella comprador per son libre y franch alou, sens que déga pagarse feu, cens ni domini algun a persona alguna ni altra servitut, domini o senyoria denotam.Lo que, especta a dit venedor en virtut de venda ab son favot firmada pe4r los Nobles Senyors Dn. Joseph Francisco de Portell, y de Pegrí Regidor perpetuo de esta ciutat; y Dn. Joan Joseph de Portell y de Carcer en la mateixa ciutat domiciliat son pare, y fall, de la qual venda constar ab acte rebut en poder del notari estipulant als vint y nou Novembre mil setcents setanta y quatre. Y a dits Sors. Pare y fill de Portell espectava per titol de venda per execució de la Real Audiencia , y per ressistencia del Dr. Gregori de Oliver y Matheu domiciliat en la ciutat de Lleyda perpetuament feta y firmada per Joan Albert altre dels porters de la Real Audiencia a favor dels Nobles Senyors Dn. Joan de Portell com a pare y legitim administrador de dit Sor. Dn. Joseph Francisco Portell, y a la Noble Sra. Da. Antonia Maria de Portell y dos Peyrí primera muller sua, de la qual venda consta ab acte rebut en poder de las Reals Escrivanias de Camara de la dita Real Audiencia ab intervenció de Felix Costa notari publich Real collegiat de numero de Barcelona a vint y hu Setembre mil setcents trenta quatre, y termina dita Quadra y heretat ab totas seus terras, , a solixent ab lo Riu Segre, a mitg dia ab lo lloch vulgarment nomenat lo barranch de Alcarras; a ponent ab lo camí Real per lo qual se va a la ciutat de Lleyda; y a tremuntana ab lo terme del lloch de Alcaras. La present venda fou dit Joseph Albareda aixi com millor se pot dir y entendrer, extrahent las cosas en ella compressas de ma y poder seus, possant y transferint aquellas en ma y poder de dit Christofol Gironella menor comprador y dels seus, y prometent entregarli pocessio Real, y corporal de las cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut; Volent que en virtut de la lley se entenga transferida dita pocessio, com si per dit venedor fos realment entregada; cedintli aixi mateix tots sos drets y accions dels quals puga ser en judici y fora de ell com millor li convinga; y constituhintlo en son procurador com en cosa propria. Lo preu de la qual present venda es quinse mil lliuras moneda barcelonesa, que confessa haver hagut y rebut del referit comprador a saber, en quant a vuyt mil cent trenta sis lliuras y deu sous per medi de la delegació que ab lo present li fa, a saber que de voluntat de ell dit venedor se reté esta quantitat dit comprador a fi de lluhir y quitar los dos censals renunciant en lo restant vuytanta dos lliuras y deu sous per lo efecte alli tambe expressat, lo que deurá executar dins lo termini de dos mesos comptador del dia present en avant; dels quals acrehedors en lo temps de la lluhicio de dits censals obtindrá las corresponents definicions ab cvessio de drets y accions per la millor seguretat de lo pressent sa compra; Volent y concentin que fetas ditas lluhicions succehesca dit comprador en los mateixos drets, y accions, y li competescan las mateixas preheminencias y perrogativas que competerian als referits acrehedors a no esser satisfets en sos respectius credits, a cerca del que lo constituheix en son procurador com en cosa propria; Y en quant a ls restants sis mil vuyt centas sexanta tres lliuras y deu sous, de comptats a sas voluntats; Y aixi renunciant a la excepció de no esser dit preu del referit modo convingut ni rebut y a altra qualsevol de son favor otorga ab tenor del present a favor del dit comprador la corresponent apoca, del mateix preu; Y convé y promet al mateix comprador y als seus la present venda fer tenir y valer, y las cosas en ella compressas ferlos tenir y possehir, y estarne de fermas, y legal evicció ab restitucio, y esmena de tots danys y gastos; Per lo que obliga tots sos bens y drets generalment mobles, e immobles,pressents y esdevenidors; Renunciant a qualsevol dret y lley de son favor, y a la lley que prohibeix la general renunciació. Y dit Christofol Gironella menor comprador accepta la pressent venda obliganse a cumplir puntualment la delegació sobre continuada, rellevant indepnes al comprador de tots danys, gastos, e interessos que esdevenga tal vegada suportar per raho dels censals compresos en dita delegació. Lo que promet cumplir sens dilació ni escusa, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de danys y gastos. Per lo que obliga tots sos bens, renunciant a tot y qualsdevol dret y lley de son favor. Y quedan advertits dits contrahents que de est acte deu traurersen raho en lo registre de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y dita venda en la ciutat de Lleyda peraque tinga sa corresponent firmessa. En testimoni dels que aixi ho otorgan en la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Desembre any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y set: Essent presents per testimonis Ramon Gregori y Thomas Gibert escrivents en dita ciutat residents.
Joseph Albareda, Christofol Gironella menor. En poder de mi Joseph Mariano Avella notari, que afirmo coneixer dits contrahents, que firmason de sas mans.