Saga Bacardí
03023
ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS POR CINCO AÑOS, A LOS HERMANOS MAGAROLA, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Christofol Gironella menor, comerciant de la present ciutat, en temps es a saber, de sinch anys que comensaren a correr lo dia de San Joan de Juny de est any y finiran en semblant dia del any mil setcents vuitanta tres. De mon grat y certa ciencia, per mi y mos hereus y successors qualsevols que sien durant dit temps, llogo eo arrendo a Felix Magarola y Francisco Magarola, germans comerciants, ciutadans de Barcelona, presents y avall acceptants y als seus y a qui ells vcoldran durant dit temps, tota aquella pesa de terra campa de tingada sinch mujadas poch mes o menos junt ab una casa constreuhida en ellas que tinch y possehesch per mos certs y legitims titols en lo terme de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit "La Granota" que confronta ab la acequia Real que antes foren de Joan Esìeññ esparter. La qual pessa de terra que ab lo present llogo, compren tota aquella extendió a que se extendían las firas que de comú concetiment ab dits llogaters se posarant en aquella. Lo qual lloguer fas axi com millor dir y entendrer pots, ab los pactes y condicions seguents.
6. Primerament: Ab pacte. Que dits llogaters degan cuidar a fer cuidar de ditas terras a us y costum de bon pagés, deixantlas a la fi de dit temps en manera alguna per culpa sua no deterioradas, y ab la facultat de poderhi deixar las millotas que per punt general se permet als hortelans de la present ciutat, y aquell territori, pagant a dits llogaters o als que son dret representaran son legitim valor.
7. Item: Ab pacte: Que dits llogaters no pugan en manera alguna fer Prat per Indianas ni per altre qualsevol motiu en ditas terras, ans be mantenerlas, y conrearlas com fins al dia se ha fet.
8. Item: Ab pacte, que dits llogaters pugan fer us de la casa per tot alló quels convenga, per lo regiment y maneig del Prat de Indianas que los mateixos tenen al costat de las presents terras y casa llogada que es lo fi per que se fa dit arrendament.
9. Item: Ab pacte, que dits llogaters durant dits temps degan pagar lo Real catastro a que ditas cosas estan subgectes, y que uns y altres degan mutuament avisarnos un any antes per si voldrem continuar lo lloguer.
10. Item: Ab pact, que si se pot obtenir llicencia y facultat de ampliar, y entendien la dita casa que ab lo present se lloga, tindran llibertat, y podran dits inquilinos ferho a sas costas, conforme los apareixera y convendrá, quedant a la fi de dits sinch anys tota la obra a mon favor, sens que aquells pugan demanar cosa alguna.
Y Aixa ab dits pactes y no sens ells fas lo present lloguer, o arrendament. Lo preu del qual per lo dit temps es mil setcentas cinquanta lliuras, a rahó de trescentas cinquanta lliuras lo any, pagadoras tots anys en una sola paga fahedora lo dia de Sant Joan comensant a fer la primera paga lo dia de Sant Joan de Juny de mil setcents setenta nou, y aixis consecutivament los demes anys en iguals termini. Y aixi renunciant a la excepció de dit lloguer no ser Aixa convingut, a la cosa no ser aixi, y a la lley que afavoreix als enganyaats a mes de la meitat del just valor, y a la general del dret, dono y de grat remeto a dits llogaters, y als seus tot lo que mes podrian valer ditas cosas del lloguer sobredit, mes avant promet a dits arrendataris, y als seus ferlo valer, y tenir lo present lloguer, y estarlos de ferma y legal evicció, en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligo tots mos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, ab totas renuncias necesarias. Y prometem a dit Christofol Gironella, y als seus pagarli lo preu de aquell en los terminis y modo y forma sobre expresats. Y cumplir los pactes dalt continuats sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos per dia ab restitució y semena de tots danys y gastos. Per lo que ne obligam tots postres bens y drets y del altre de nosaltres a solas mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al beneficid e novas constitucións divididotas y cedidoras accions, de la Epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que a solas se obligan, y qualsevol altre lley o dret de nostre favor, sens escriptura de ters ni demes clausulas gurentigias per pacte convingut, entre ditas parts. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escribanía de hipotecas de esta ciutat, y demes a hont convenga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits Christofol Gironella, Felix y Francisco Magarola otorgan la present escriptura, en deu registrar dins sis dias en la escribanía de hipotecas de esta ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Juliol del any mil setcents setenta vuit. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Mariano de Cerdá batxiller en lleys, y Cayetano Teixidor y Matheu escribent, en Barcelona habitants.
Christofol Gironella menor, Felix de Magarola, Francisco de Magarola, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.