Saga Bacardí
03036
ESCRITURA DE ACUERDO DE DISPOSICION DE DOTE HACIA MARIA FRANCISCA AYGUALS Y OSULLIVAN, POR JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo Joseph Gironella y Tomba, comerciant, ciutadá de Barcelona, per lo molt amor y voluntad que aporto a la Señora Maria Francesca Gironella y Ayguals, charrísima muller mia, per favor y contemplació del matrimoni que he contractat ab ella, y a fi de que venint lo cas de tenir fills de nostre matrimoni Puga desposar a favor de aquells de la infra quantitat, ab qual motiu li tingan tot aquell respecte y veneració, que se deu a sa mare, y per lo cas de no tenir fills, puga desposar de mos bens de la baix escrita quantitat, no eduhit de error, violencia, ni de engany algun, sino moguts dels sobredits respectes y de ma mera, libera y espontanea voluntad. Per donació es a saber, pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius, y de present. De mon grat y certa ciencia dono y per titosl de donació otorgo y concedesch a la expresada Maria Francesca Gironella y Ayguals carisima muller mia present y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, baix empero la condició y pacte avall continuats, y no en altre manera la quantitat de set mil lliuras moneda barcelonesa, que li constituesch y aseñalo sobre mos bens mobles e imobles, haguts y per haver, en dot, per dot, y en nom de dot sua, volent que seguescan aquellas la mateixa condició y naturalesas a mi, de las quals set mil lliuras, tenint fills de nostre matrimoni dega desposar a favor de estos, fentlos lsa parts y particions axi iguals, com desiguals com millor li apareixerá, morint empero sens fills de dit nostre matrimoni Puga desposar de totas las expresadas set mil lliuras a sas liberas voluntats. Y prometo y juro corporalment y solemne a Deu Nostre Señor, y a sos Quatre Sants Evangelis la present donació, y totas las cosas en ella contengudas, tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir per algun dret causa, o rahó, ni aquella revocar per rahó de ingratitud, inopia, necesitat, o ofensa ni per altre qualsevol causa o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret tal revocació per qualsevol de ditas o altres causas, permetent y a qualsevol altre que valer y ajudarme Puga. En virtud del qual jurament. Perque jo menor de vint y sinch anys, major empero de dinou. Per tant prometo a las sobreferidas cosas no contravenir per rahó de dita ma menor edad, renunciant expresament al benefici de aquella, lesió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum,d emanant y a altre qualsevol que ajudarme Puga. Y present jo dita Maria Francesca Gironella y Ayguals accepto esta donació en lo modo y forma dalt explicada, ab referement de moltas gracias, que retribuesch a dit mon marit. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escribanía de hipotecas de esta ciudad, y demes ahont convenga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil set cents setenta nou. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Pau Soler pages de la Parroquia de Sant Pau del Prat, Bisbat de Barcelona, y Mariano Colldelram, escrivents de Barcelona habitants.
Joseph Gironella y Tomba, Maria Francisca Gironella y Ayguals, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.