Saga Bacardí
03047
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD POR SUBASTA DE LOS DE MILLA HACIA MAGIN Y JOSÉ GIRONELLA.


Sia a tots notori con Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de Barcelona mediant lo jurament avall escrit. De sa espontaea voluntat, confesa y en veritat regonix al Rnt. Sr. D. Francisco de Millás Olim de Peguera, y de Camps Marqués de Vilana, en esta ciutat domiciliat absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant, que no sols en virtut de venda a ell, y a Magí Gironella cirurgiá, ciutadá de Barcelona son pare, com a mes donants, en lo encant publich tabba, y corredor mediant y a sos respective successors perpetuament feta per Ramon Picó y Mir, Joan Vidal y Mir comerciants ciutadans de Barcelona, ab acte rebut en poder de Joan Babtista Plana y Circuns, notari publich, real collegiat de número de Barcelona, a sinch de Mars mil setcents sinquanta hu, sino també, com a fill unich, y per conseguent hereu universal de dit Magí Gironella son pare, mort ab intestat, te y posseheix dit confessant totas aquellas casas ab tres portals obrints so es dos, en lo carrer dit dels Abaixadors, y lo altre en un carreró, que allí es ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat, en dits respective carrers. Y se tenen ditas casas per dit Ilustre Señor Marques, succehint als Nobles Señors D. Joan y Da. Maruna de Peguera y Casador conjuges, a cens de trenta sinch lliuras tots añs pagadoras, so es la meitat en lo dia primer Octubre, y la altre mitat, en lo dia primer Abril. Qui no te per la causa Pia findada per lo Benerable Andreu casellas Pbre. Beneficiat de la Seu de Barcelona, y per lo Aniversari, que Romeu Alsina paller, ciutadá de Barcelona findá en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Reg de la present ciutat, y baix domini, y alou dels Administradors de dita causa Pia, y del Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Cugat y com a tal Administrador de dit Aniversari, a cens de sis morabatins, a rahó de nou sous quiscun tots anys pagadors, so es quatre morabatins als Administradors de dita causa Pia, en lo dia vuit de Maig, los restants dos morabatins al Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Cugat, en lo dia vuit de Agost. Y terminan ditas casas, a solixent ab dit carreró, que allí es; a mitgdia ab dit carrer dels Abaixadors; a ponent ab honor de D. Joseph Vila, que fou de D. Benet Vila, en esta ciutat popular; a tremontana, part ab honor de Mariano Gecceli, que fou de Pare Gecceli comerciants cutadans de Barcelona part, y part ab dit D. Joseph Vila, que fou de dit D. Benet Vila. Y finalment tot aquell magatsem, que antes era botiga ab un portal obrint continuo per la part de ponent, a las sobre desitgnadas casas ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situat, en la present ciutat, en dit carrer dels Abaixadors. Y se te dit magatsem per dit Illustre Señor Marques Vilana succehint, a dits Señors conjuges, Pequera, y de Cassador, y baix son domini, y alou a cens de ditas trenta sinch lliuras tots anys pagadoras, en los sobre expressats terminis. Y termina lo dit magatsem a solixent ab las casas sobre conessadas; a mitxdia, ab dit carrer dels abaixadors; y a ponent y a tremontana ab honor de dit D. Joseph Vila, que foren de dit D. Benet Vila. Y totas las sobreditas cosas afirma, asegura dit confessant son verdaderas y contenen tota veritat. En virtut del jurament, que pesta, a Nostre Señor Deu, y a sos sants quatre Evangelis, en ma y poder del notari avall escrit per tot lo referit. Y aixi ho firma, en esta ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Juliol del any de mil setcents setanta nou. Y lo mateix otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Vicens Martí, ciutadá honrat de Barcfelona y martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona residents.
Joseph Gironella, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.