Saga Bacardí
03052
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE ROSELL HACIA TERESA TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori com jo Francisco Martí, mestre de casas, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa siencia, firmo apoca a Theresa Gironella y Tomba, muller de Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat, encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ella present, pagant per Joan Rosell y Oriol, ciutadá de Barcelona y de aquellas setcentas setenta sinch lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda perpetua feta per dit Rosell a favor de la expresada Theresa Gironella, de un cens de penció divuyt lliuras francas de correspondió, junta ab tot son domini mitjá, y demes drets a ell anexos, que tots anys lo dia de Sant Joan de Juny devian Febrer sobre una casa, y heretat dita "La Granota", y diferents pessas de terra situadas en lo territori de Barcelona, y Parroquia de Sant Martí de Provensals, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vinty dos Novembre mil setcents setantasis, y en virtud de facultat per dit venedor a la expresada compradora donada, y concedida ab lo acte de delegació per dit Rosell firmat, en poder del notari avall escrit als vint y quatre Desembre, expresats de la quantitat de quatrecentas lliuras barcelonesas que son a cumpliment de quatrecentas vint y tres lliurs, nou sous, y estas per las obras, mans y recaptes tocant a mon ofici de mestre de casas per mi fetas, y empleats en lo any mil setcents setanta nou, en la construcció y rehedificació de un cos de casa al costat, e inmediat a la casa y heretat que dit Rossell te y possehesch en lo territori de esta ciutat, y paratge nomenat Las Corts de Sarriá inseguint la llicencia, y facultat a dit Rossell donada per lo Magnifich Lloch Thinent de Corregidor de esta ciutat als quatre Maig mil setcents setenta nou en actes de Vicens Simó y Fabregat notari altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de la present ciutat. Lo qual cos de casa se ha fet habitable axí per las oficinas dels masovers com per habitació del primer piso y deposit de grans y fruits, y conté de ample vint y dos palms de llum, y de llargaria setenta sinch palms, per tot lo que se gastaren, y emplearen lo jornals y materials seguents.
Primo: Doscentas quatre jornals de fadrí a setse sous quiscun........................166Ll 4S
Item: Percent sinquanta un jornals de manobre a deu sous quiscun...................75Ll 10S
Item: Per quatre mil mahons a vuit lliuras sinch sous lo miller y ports...............33Ll
Item: Per lo mil rajolas a sis lliuras sinch sous lo miller..................................37Ll 10S
Item: Per mil sinch centas teulas a rahó de quinse sous lo millé.......................22Ll 10S
Item: Per mil cayrens a rahó de deu lliuras lo millé........................................10Ll
Item: Per doscentas trenta quintars de cals a sinch sous lo quintar....................63Ll 5S
Item: Per vuytanta quintars de guix a rahó de tres sous y nou lo quintar............15Ll

423Ll 9S

Lo modo de la paga de ditas quatre centas vint y tres lliuras nou sous, es que aquellas confesso rebrer de dit Christofol Gironella en diners de comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de terceras personas y de diners, que per est efecte li entregá pagant per dita Theresa Gironella y Tomba sa muller de dniers pagats a aquell, y en virtud de facultat que dita sa muller l devia de paraula de pagar per compta seu la referida quantitat ab express animo de reembolsarlas a dita Theresa muller sua, o de son hereu, o sucesor, com las restants vint y tres lliuras, sou sous a cumpliment de las referidas quatrecentas vint y tres lliuras, nou sous, las tinga rebudas de dit Rossell en diners comptants realment y de fet, a totas mas voluntats. Y axí renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret, no sols firmo la present apoca si que també asseresch que ditas obras son verdaderas, utils y necesarias per la conservació, augment, y comoda habitación de ditas cosas, y que en ellas se ha invertit la referida quantitat.. Y sens evicció ni obligació alguna de mi ni mos bens, cedesch a dita Theresa Gironella y Tomba tots los drets y accions a mi competents en ditas cosas venudas per rahó de dita quantitat cobrada en virtud del que puga defensar la referida venda contra qualsevol acreedor de dit Rossell, y altre qualsevol persona, que en sos bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre si se seguirá, y altrement usar de dits drets y accions cedits en judici y fora de ell com millor li convenga constituintla ma procuradora com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als trenta un dias del mes de Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta. Y dit otorgant (al qual jo lo notari infrit dono fee coneixer) ho firmare. Essent presents per testimonis Mariano Colldelram, y Cayetano Texidor y Matheu, escrivents, en Barcelona habitants.
Francisco Martí, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.