Saga Bacardí
03054
ESCRITURA DE VENTA Y REDENCION DE PARTE DE CENSO DE PARERA HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo lo Dr. En drets Juan Cortada, en Barcelona domiciliat, com a procurador per estas coses legitimament constituit per Anton Bonet Morer y Recasens escrivent de la vila de Figueras, corregiment de Gerona, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Aloy y Llach ciutadá honrat de Barcelona, i notari publich Real colegiat de número de dita vila de Figueras als quatre del corrent mes de Abril, en dit nom, de mon grat y certa ciencia firmo apoca a Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, en ella domiciliat, encaraque ausent, lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, y estipulant, pugan per lo Dr. En drets Joseph Parea i Massana en dita vila de Figueras domiciliat, i de aquellas mil lliuras barceloensas, que foren lo preu de la venda, y absolució perpetua per dit Dr. Parera, al expresat Christofol Gironella feta i firmada de trenta lliuras en pensiói nuda percepció de aquell cens de pensió annual antes sexanta lliuras, i vui per rahó de dita venda, i absolució sols de trenta lliuras que tots anys dit Christofol Gironella en son termini deu fer prestarli per rahó de la casa, i part de terras nomenada "La Granota", que té i posseheix en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat o territori de barcelona, tot llargament designat, i confrontat en lo sobre calendat acte de venda, y absolució,r ebut en poder del notari avall escrit als quatre Octubre mil setcents setanta sis; i en virtut de la cessió de drets que baix se continuará, e inseguint la nova delegació i consigna que dit Dr. Parera feu al expressat Gironella de vagar la infrascrita quantitat a dit mon principal, ab lo acte de venda perpetua que est li feu de tot aquell hort cincuit de parets, situat en lo terme i Parroquia de dita vila de Figueras, i territori anomenat "Los Senrassos" per preu de trescentas lliuras barcelonesas, tot llargament designat i confrontat en lo mateix acte de venda, rebut en poder de dit Aloi y Llach notari, dit dia quatre del corrent mes de Abril, de la quantitat de trescentas lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la sobrecalendada venda per dits mos principals fta, i firmada a favor del referit Dr. Joseph Parera del hort dalt mencionat, i si be las ditas mil lliuras, preu de la sobredita venda, i absolució, foren delegadas a pagar per la professia Antonia Parera novicia, que a la horas era del Monestir de Monjas de Santa Clara del Mercadal de la ciutat de Girona, ma filla, en la conformitat que en aquell acte se expressa, respecte de no haver tingut lloch, sa professia, tampoch lo tingué la referida delegació, i aixi fou esta commutada per dit Dr. Parera, en la present nova delegació, i consigna, com dalt se ha referit. Lo modo de la paga de ditas trescentas lliuras barcelonesas, es que aquellas confesso rebrer de dit Christofol Gironella en diner compant, realment, i de fet, en presencia del notari, y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y de diners que per est efecte aquell li ha entregat; per lo que no sols firmo en dit nom la present apoca, si que també sens evicció, no obligació alguna de mi, ni mos bens, no dels de mon principal, cedesch al expressat Gironella,i als seus, tots los drets, i accions que me competexen per rahó de la quantitat per mi, i en son nom cobrada, en virtut del que puga defensar la referida venda, i absolució contra qualsevols acrehedors de dit Dr. Parera, y altres qualsevols personas, que en sos bens pretengan tenirhi interes, i recobrar dita quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors, o altre, si se seguirá, i usar de dits drets, i accions cedits en judici, i fora de ell, com millor li convinga, substituhintlo procurador de dit mon principal com en cosa propria. En testimoni del que otorgo en dit nom la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta hu. Essent presents per testimonis Pau Comas, y lo Dr. Joseph Pocorull i Soler, escrivents en Barcelona habitants.
Joan Cortada en dit nom, Ante mi Ramon Matheu y Smandia notari.