Saga Bacardí
03055
ESCRITURA DE DEVOLUCION DE DOTE A TERESA RAMONEDA, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Theresa Gironella, Vilella y Ramoneda, viuda en segonas nupcias de Christofol Gironella, comerciant, ciutadá de Barcelona, que en primeras ho fou de Joseph Vilellas també comerciant ciutadá de Barcelona, de mo grat y certa ciencia firmo apoca al Magnifich Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat, present, de la quantitatd e tres mil doscentas lliuras, esto es, dos mil vuitcentas lliuras barcelonesas per restitució de semblants que ne aportí en dot de dit Christofol Gironella mon marit, ab los capitols matrimonials entre mi, i est firmats o jurats, rebuts en poder de Francesch Ferran difunt notari publich de número de Barcelona als tretse Octubre mil setcents sinquanta nou a saber, dos mil docentas setanta dos lliuras, totse sous, ab los valors de diferents alajas, mobles y trastes de casa, i de mon us i servey estimats a dita quantitat, i las restants sinch centas vint i set lliuras, vuit sous en diners efectius dels que dit mon marit men firmá la corresponent apoca en poder del mateix Ferran notari dit dia tretse de Octubre a continuació de dits capitols matrimonials, y las restants quatrecentas lliuras per la anyada, o annualitat anticipada que dit mon difunt marit me deixá en son respective testament, i codicils, per durant ma vida, i per mos aliments ab ella quedí pagada fins a vint y quatre Junyd e mil setcents vuitanta dos. Lo modo de la paga de las ditas tres mil doscentas lliuras es que aquellas confesso rebrer del expressat Señor Christofol Gironella y Pujol en diners comptants realment i de fet en presencia del notari i testimonis avall escrits. En testimoni del que otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Juny, any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta hu. Y dita otorgant (a la qual jo lo notari infrit dono fé coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis lo Dr. Joseph Pocurull i Soler, i Pau Comas escrivents, en Barcelona habitants.
Maria Theresa Gironella y Ramoneda, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.