Saga Bacardí
03056
CARTA DE PAGO DE CANTIDAD RETORNADA A TERESA RAMONEDA, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Theresa Gironella, Vilella i Ramoneda viuda en segonas nupcias de Christofol Gironella comerciant, ciutadá de Barcelona, que en primeras fui de Joseph Vilella també comerciant, ciutadá de Barcelona. Atenent que ab acte rebut en poder de Francesch Ferran difunt notari publich de número de Barcelona als vuit Juliol mil setcents seixanta, dit Christofol Gironella mon marit firmá una escriptura a mon favor ab la quals cnsfessa haver rebut de mi sinch mil sinchcentas setanta una lliuras moneda barcelonesa en lo modo i per los finms referits contenguts en dit acte, qual quantitat designier apoca, no recurso de aquella, o a lo menos que jo ho tinga present. Per tant a fí de estar en lo venider qualsevol disputa que de dita escriptura pogués resultar, de mon grat y certa ciencia confesso i en veritatr egonesch al Magnifich Christofol Gironella, y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona i en ella domiciliat present com a hereu universal de dit difunt Christofol Gironella son pare, i marit meu, que estich pagada, i satisfetad e las expressadas sinch mil cinch centas setanta una lliura, per havermelas restituidas, o entregadas dit mon marit despues de alguns anys que jo las hi deixí, i aixis mateix que estich plenament satisfeta de totas i qualsevols altras quantitats de diners, efectes, mercadurias, e interesos, que entre los dos poguessen compareixer en algun temps, i que nos estiguessen devent, aixis en escrits, com en altre qualsevol manera de tal conformitat, que si en lo venider compareixia algun paper publich, o privat, o altre qualsevol genero de prova que justificás ser jo acrehedora en los bens de dit mon marit en alguna quantitat, o altra cosa tot ho condono, o absolch al expressat Christofol Gironella i Pujol, i vull vinga comprés en esta donació, definició i absolució general. Imposant a mi, vals meus aserca las ditas cosas silenci, i callament perpetuo, ab pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes. Y prometo las ditas cosas tenir per fermas i agradables, i contra aquellas no fer no venir per algun pretext, o causa, per lo que ne obligo tots mos ens mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renuncias necesairas, Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, i demes ahont convinga,dons lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Juny, any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta hu. Y dita otorgan ( a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis lo Dr. Joseph Pocorull i Soler, y Pau Comas escrivents en dita ciutat habitants.
Maria Theresa Gironella y Ramoneda, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.