Saga Bacardí
03057
ENTREGA DE CANTIDAD TESTADA HACIA TERESA, POR SU HERMANO CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com nosaltres Sagimont Saurachs, comerciant, ciutadá de Barcelona, y Theresa Saurachs i Gironella conjuges, de nostre grat, y certa ciencia firmam apoca al Magnifich Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat nostre germá i cunyat respective present de la quantitat de set mil trescentas vint lliuras barcelonesas por semblants, que Christofol Gironella difunt comerciant, ciutadá de Barcelona pare y sogre nostre respective, ne deixá, i llegá a i dita Theresa ab son testament, que entregá clos a Felip Capllonch difunt notari publich de número de Barcelona als vint i nou Setembre mil setcents setanta quatre, que despres de son obit fou publicat per Francisco Elias i Bosch notari publich de numero de Barcelona als dinou de Juny de est any, i ab son codicil que entregá clos a dit Francisco Elias i Bosch notari als vint Abril mil setcents setanta nou, que despres de son obit fou publicat dit dia dinou de Juy de est any en lo modo y per los motius, i causas en dits respective restaments, i codicils expressats. Las quals yo dita Theresa he constituhit i aportat en dot al expressat Sagimon mon marit ab los nous capitols matrimonials entre nosaltres dos firmats, y jurats, rebut en poder del notari avall escrits lo dia present del que jo dit Sagimon lin he firmat carta dotal, i de esponsalici ab altre dels mateixos capitols. Lo modo de la paga de ditas set mil trescentas vint lliuras es que aquellas jo dit Sagimon Saurachs de voluntat, i consentiment de dita ma muller confesso haver rebut de dit Christofol Gironella y Pujol en diner comptant realment, i de fet a totas mas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, y demes del dret dits conjuges Saurachs i Gironella otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta i hu. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) no ho firmaren perque digueren no saber, i per ells i de son consentiment firmá un dels infrits testimonis, a lo que ho foren preents Ramon Maresch jove comerciant, i Pau batlle estudiant en Barcelona habitants.
Per dit conjuges Sagimon Saurachs y Theresa Saurachs i Gironella firmo jo Ramon Maresch testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.