Saga Bacardí
03058
ESCRITURA DE ENTREGA DE DONACION DINERAL HACIA MARIANGELA, ENTREGADA POR SU HERMANO CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu, sia a tots notori com nosaltres Llorens Via barreter de agulla i passamaner, ciutadá de Barcelona, i Maria Angela Via, y Gironella conjuges. Atenent que ab los capitols matrimonials entre nosaltres firmats, i jurats rebuts en poder de Joseph Francsch Fontana difunt notari publich de número de Barcelona als vint i set de Octubre mil setcents trenta nou, ho dita Maria Angela aportí en dot, per dot, i en nom de dot mia al expressat mon marit trescentas doblas sensillas, de que entre altres coses Chistofol Gironella difunt comerciant, ciutadá de Barcelona men feu donació ab los mateixos capitols, i jo dit Llorens Via lin fiu la corresponent carta dotas, i de espoli, i ab dos apocas rebudas en poder de dit Fontana notari dit dia vint i set de Octubre, i als trenta un dias del mes de Octubre de mil setcents sexanta i tres confessí haver rebut dita quantitat en lo modo, i forma que en dits capitols, i apocas respective se expressa. Y en concideració de que lo expressat Christofol Gironella pare, i sogre nostre respective ab son testament que entregá clos a Felix Capllonch notari publich de número de Barcelona als vint i nou Setembre mil setcents setanta quatre, que despres de son obit fou publicat per Francisco Elias i Bosch notari publich de número de Barcelona com a regint las excrituras de aquell als dinou Juny prop passat, i ab son codicil que entregá clos a dit Elias notari als vint Abril mil setcents setanta nou, que despres de son obit fou publicat dit dia dinou de Juny per lo mateix Elias notari deixá, i llegá a mi dita Marangela la quantitat de set mil trescentas vint lliuras barcelonesas en paga, i satisfacció de tots, i qualsevols drets de la llegitima paterna, i materna, suplement de ellas, part de creix, i demes que en sos bens, i en los de Mariangela Gironella y Pujol sa difunta muller o mare mia pogues jo pretendrer, devent ser aquellas en augment de mon dot estipulat en los sobre calendats capitols matrimonials, com estas, i altres coses en dit testament, i codicils son de veurer, per tant, volet nosaltres seguir lo disposat per nostre pare, i sogre respective, i altrament lo convingut entre nosaltres dos per favor, i contemplació de nostre matrimoni, ratificant primerament, i aprovant los sobre calendats capitols i apocas, i tot lo en ells contingut, sens que per lo present contracte se entregan en manera alguna derogats, havem vingut en lo present conveni, i capitulacio en la forma seguent.
1. Primerament: Jo dita Mariangela Via i Gironella de mon grat i certa ciencia dono ,constituesch i aporto en dot, per dot, i en nom de dot mia al referit Llorens Via mon marit las expresadas set mil trescentas vint lliuras barcelonesas per dit mon pare a mi deixadas, i llegadas en son sobre calendat testament i codicils; la qual constitució dotal fas aixi com millor dir, i entendrer se pot, volent, i consentint que dit mon marit hage, reva, tinga, i possehesca tota la dita sua dot, i los fruits, o quasi de ella provenients seus propris, fassa durant lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual present, i altrement en tot cas lloch, i temps que restitució de dit hage lloch, jo, i los meus pugan rbrer la dita dot sens contradicció alguna de dit mon marit, no dels meus, ni de alguna cert, jutge, o persona. E prometo, i juro corporalment, i solempne la present constitució dotal, i titas cosas en ella contengudas tenir per fermas, i agradables, i contra aquellas no fer, ni venir per algun dret, causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favir.
2. Item: Jo dit Llorens Via de mon grat, i certa siencia fas, i firmo carta dotal, i de espoli a la expressada Maria Angela muller mia de las referidas set mil trescentas vint lliuras barcelonesas, per ella a mi en dot constituidas, i aportadas ab lo antecedent capitol de constitució dotal, de i per las quals lin fas de creix, augment, o donació per noces, per pacte expres entre nosaltres convingut la quantitat de sinch centas lliuras barcelonesas, la qual dot, creix, o donació per noces li salvo, i aseguro, asigno, i consigno en i sobre tots i sengles bens, i drets meus mobles e immobles haguts i per haver. Prometent que dita dot y creix, o donació per noces restituiré i pagaré a dita Mariangela ma muller sempre, i en tot cas que restitució de dot, i solució de creix hagen lloch, sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució, i esmena de tots danys, i gastos. Per lo que ne obligo a Da. Mariangela ma muller tots mos bens mobles e immobles, haguts i per haver, volent, i consentint que dita Mariangela ma muller cobre, tinga, i possehesca tota la dita sua dot, i creix, toto lo temps de la sua vida natural ab marit, i sens marit, ab infant, o infants, i sens aquells, sens contradicció alguna de mi, ni dels meus, no de algun superior tribunal; lo dia empero del obit de dita ma muller los seus hauran la dita sua dot en lo dodo, i forma que li partany, lo dit empero creix, o donació, per noces tornar i pervenir dega al infant o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells, i ara per a las horas los ne fas donació pura, perfecta, simple, e irrevocable que se diu entre vius en ma, i poder del notari infrascrit, com a publica persona per dits infants macedors, rebent, acceptant, i estipulant, o si tals infant, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) en tal cas lo dit creix o donació per noces tornará i pervenir dega a mi dit donador si viuré, i si no viuré a mon hereu, o successors qualsevol que sie, i per cumplir lo sobre dit ne obligo a dita Mariangela muller mia tots i sengles bens i drets meus, mobles e immobles, haguts i per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret que valer, i ajudar me puga. E prometo a Deu nostre Señor, i a sos Sants quatre Evangelis la present carta dotal, i de espoli, i totas las cosas en ellas contengudas tenir per fermas, i agradables, i contra aquellas no fer, no venir per algun dret, causa, o rahó. E lo notari dels presents capitols accepta la present donació com a publica persona, per dits infants naixedors, acceptant i estipulant.
Finalment volem que dels presents capitols, i de cada un dee ells ne sian donadas per lo notari avall escrit las copias authenticas que demanadas ne serán per nosaltres, i altres de qui será interes.
Y llohant, i aprvant los sobredits capitols, i pactes, i tot lo en ells expressat, prometem visitudinariament aquells atendrer, i cumplir baix las mateixas obligacions, renuncias, i clausulas, modo, i forma en ell expressat. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de esta ciutat, i demes ahont convinga, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testioni del que otrogam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Juliol del any del naixament del Señor de mil setcents vuytanta hu. Y dits contractants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firá dit Llorens Via, y dita Mariangela no ha firmat per que digue no saber, per ella y a son consentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que lo prop Ramon Maresch comerciant, y Pere Batlle estudiant en filosofia en Barcelona habitants.
Llorens Via, Per dita Mariangela Via i Gironella firmo jo dit Ramon Maresch testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.