Saga Bacardí
03059
ESCRITURA DE PAGO DE SEMBLANTS HACIA MARIANGELA, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori com nosaltres Llorens Via, barreter, y passameaner, ciutadá de Barcelona, y Mariangela Via y Gironella conjuges, de nostre grat y certa sciencia firmam apoca al Magnifich Christofol Gironella i Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat, nostre germá i cunyat respective que sen de la quantitat de set mil trescentas vint lliuras per semblants que Christofol Gironella difunt comerciant, ciutadá de Barcelona pare i sogre nostre respective ne deixá i llegá a mi dita Mariangela ab son testament que entregá clos a Felix Campllonch difunt notari publich de número de Barcelona als vint sinch Setembre mil setcents setanta quatre, que despres de son obit fou publicat per Francisco Elias y Bosch notari publich de número de Barcelona als dinou de Juny de est any, ab son codicil que entregá clos a dit Francisco Elias i Bosch notari als vint Abril mil setcents setanta nou, que despues de son obit fou publicat dit dia dinou de Juny del referit any en lo mismo, i per los motius entesas en aquellas en que transferesser testament o codicil expressats. Las quals jo dita Mariangela ha constituit i aportáen dot al expressat Llorens mon marit,q ue ab los nous capitols entre nosaltres dos firmats, i jurats,r ebuts en poder del notari avall escrit lo dia present, del que jo dit Llorens Via tinch firmats----------------------. Lo modo de la paga de ditas set mil trescentas vint lliuras es que aquellas jo dit Llorens Via de voluntat, i consentiment de dita maria Angela ma muller confesso haver rebut del dit magnifich Christofol Gironella i Pujol en diner contant realment, i de fet, a totas sas voluntats. Y aixi renunciant a la expeció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega, i demes del drets, otorgam la present apoca en esta ciutat de Barcelona als onse dias del mes de Juliol del any de la nativitat del Señor de mil setcents vuitanta i hu. Y de dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) no ho firmá perque digué que no saber per ella, y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis. A los que ho foren presents Ramon Maresch comerciant, ciutadá de Barcelona, y Pau Batlle estudiant en filosofia en barcelona habitant.
Llorens Via, Per dita Mariangela Via y Gironella, firmo jo dit Ramon Maresch testimoni, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.