Saga Bacardí
03060
ESCRITURA DE VENTA DE CENSAL DE LOS SALVÁ HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com nosaltres lo Dr. en medicina Geroni, Salvá en Barcelona domiciliat, Eularia Salvá y Campillo conjuges, i lo Dr. en medicina Francisco Salvá i Campillo de dits conjuges fill, per pagar, i satisfer a Eularia Martí, Salvá i Campillo muller del Magnifich Joseph Anton Martí i Creus, ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat nostra filla, i germana respective, sinch centas lliuras barcelonesas a compte de lasset mil lliuras, de que entre altra cosas nosaltres dits conjuges Salvá, i Campillo lin ferem donació ab los capitols matrimonials entre dits conjuges Martí i Salvá firmats i jurats, rebuts en poder de Geroni Cavallot notari publich Real colegiat de número de Barcelona als deu de Juny del any mil setcents vuitanta per los motius, o causas en aquells contenguts. Per tant de nostre grat i certa ciencia per nosaltres, i nostres respective hereus, i successors qualsevols que sian venem i per titol de venda concedim al Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat, encaraque ausent, i lo notari avall escrit com a oublica persona per ell present, i estipulant quinse lliuras barcelonesas de penció de censal anuals habedoras, i cobradoras de nosaltres, i del altre de nosaltres, i de nostres respective bens baix espeecial, i generalment obligats del dia present a un any, i aixi consecutivament los demes anys per igual termini. Prometent la ammua penció de dit censal franca de tot gastos, aportantla a nostre risch, i perill, i aportantlo en la casa de la propria habitació de dit comprador, o allí ahont est voldrá com no sie fora del present Principat, sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procudador, i ab restitució o esmena de tods danys i gastos, per lo que ne obligam tots, i sengles bens, i drets nostres, i del altre de nosaltres, a soles mobles, e immobles haguts i per haver,r enunciant a qualsevol llei, o dret de nostre favor. Lo preu del present censal es sinchcentas lliuras barcelonesas, lo qual preu en virtut de facultat que ab lopresent donam a dit comprador, se retendrá est a efecte de pagarlo a nostra acreedora, de la qual en lo temps de la paga recobre la corresponent apoca, ab cessió de drets, i accions pera defensar lo present censal contra qualsevols acrehedors nostres, o altres qualsevols personas, que en nostres bens pretengan tenirhi interes, volent que feta dita paga succehesca en lo mateix lloch, i dret, de nostra acrehedora, i li competescan las mateixas prioritat de temps, milloria de dret, i demes preheminencias, i prerrogarivas, que competirian a aquella, no fertse la dita paga, constituintlo procurador nostre com en cosa propria. Y aixi renunciant a la expectió de dit preu no ser aixi rebut, a la cosa no ser aixi, i a la general del dret, prometem a dit Magnifich Christofol Gironella, i als seus lo present censal ab tots sis accessoris ferli valer, i teniir, i estarli de ferma, i legal evicció en tot, i qualsevol cas, ab restitució, i esmena de tots danys i gastos; per lo que jo dita Eularia Salvá i Campillo no obligo i especialment hipoteco: Primo, totas aquellas casas ab un portal fora obrint continguas, i al costat per la part de ponent a altres casas que allí tinch, i possehesch, que per los titols avall calendats tinch, i possehesch en lo carrer den Patritxol de la present ciutat. Item. Tot aquell hospici, o casa antes ab dos portals, a saber un de xich,dit lo portal de la escaleta, i altre gran que per los titols avall calendats tinch, i possehesch en la present ciutat en lo carrer dit den Roca. Y me espectan las referidas cosas com a hereu universal dels bens que foren del Rnt. Dr. Anton Campillo, i Matheu Pbre i Beneficiat de la Parroquial Iglesia de San Jaume apostol de la present ciutat nom oncle, per est instituit ab son testament que entregá clos en escrits a Daniel Troch notari publich de número de Barcelona als sis de Mars mil setcents setanta vuit, que despres de son obit fou publicat als divuit, i vint de Nohembre mil setcents setanta nou. Al qual espectavan en virtut de venda perpetua a son favor feta, i firmada per lo llegitim procurador dels administradors del Hospici, baix invocació de Santa Ana de Doncellas Orfans, nomenat de Misericiordia de la ciutat de Vich, ab acte rebut en poder de dit Troch notari als set Agost mil setcents sinquanta quatre; prometent per causa de dita especial obligació, e hipoteca entregar a dit comprador, i a sos successors pocessió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosas especialment hipotecadas, donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut, i precari, cedintlos tots mos drets que me competeixen en aquellas per usar de ells en judici, o fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte procuradors neus com en cosa propria, donantlos també facultat peraque en cas de deurerse alguna, o algunas pensions de dit censal pugan vendrer ditas cosas especialment hipotecasas, i del prei resultant satisfer en dot lo que será degut, i si algua cosa sobrará se me dega retormar, i si faltará prometo de altres bens meus fet lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici ded ita especial, obligació e hipotecas. Y nosaltres dits conjuges, i fill Salvá u Campillo, no obligam tots i sengles bens, i drets nostres, i del altre de nosaltres a solas mobles, immobles, haguts i per haver, renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras i cedidoras accions, a la epistola del Divo Adriá, i Consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que asolas se obligan, i jo dita Eularia Salvá i Campillo cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit, renuncio al benefici Valleyá S.C. a favor de las donas introduhit, i a la authentica que comensa Si quot mulier posita cod. Ad velleyanum; renuncio tamte a la lley que diu, que primerament se dega pasar per la cosa especial que per la generalment obligada, i a altra que diu que quant lo acrehedor se por satisfer de la especla hipoteca no pose, ni exenga la ma a altre, i tots renunciam a qualsevol altra lley, o dret de nostre favor, i per pacte a nostre propi for, submetntnos al del Molt Ilustre Corregidor de la present ciutat, o altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament, ab facultat de variar lo judici, fent, i firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular com es dit tantsolament, per lo que ne obligam tots nostres bens, tantsolament (com nostras persomas obligar no pugan, a saber nosaltres dits pare i fill Salvá en virtut de privilegi, i jo dita Eularia Salvá i Campillo per disposició de dret) i del altre de nosaltres a solas mobles, e immobles, haguts i per haver renunciant a qualsevol lley, o dretd e nostre favor. En testimomi del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta i hu. Essent presents per testimonis Pau Comas escrivent i Sagimont Berdalet estudiant en retorica, en esta ciutat de barcelona habitant.
Item: Ab altre acte nosaltres dits venedors firmam apoca a dit comprador de las expressadas sinch centas lliuras que son lo preu del antecedent censal. Lo modo de la paga de aquellas es que dit comprador se las retindrá per los motius en lo antecedent acte de censal expressats. Y aixi renunciant a la expeció de la cosa no ser aixi, i a la general del dret, otorgam la present apoca en esta ciutaat de Barcelona en los dia, mes i any sobre referits. Essent presents los mateixos testimonis dalt nomenats.
Item: Ab altre acte nosaltres dits venedors per ferma valida, i solemne estipulació, baix la pena, i jurament avall escrit roborada, de nostre grat, i certa ciencia prometem a dit comprador, o a sos successors, que dins lo termini de sinch anys proxims, i del dia present en avant comptadors, o passats aquells, sempre i aquant apareixerá a dit comprador, millorarem las obligacions de dit censao, donant novas, i especials hipotecas, o dos, o mes fermansas a coneguda de dit comprador, o de soso successors; lo que no cumplint volem insethir en la pena de semblants sinchcentas lliuras, aplicadoras a las horas a la lluició de dit censal; pagadas primerament las pensions, i prorrata que de aquell se deuran, junt ab los gastos, fets, lo que prometem cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, institució, i esmena de tots danys, i gastos, baix las mateixas obligacions, i renuncias aixi especial com generals, escriptura de ters, obligació de nostres bens, tantsolament, i de cada un de nosaltres a solas, jurament i demes dalt continuat, que volem tenir aquí per repetit. Y se adverteix que estas escripturas se deuhen registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, i demes ahont convinga, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes i any sobre referits. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis los mateixos dalt nomenats.
Dr. Geroni Salvá, Maria Eularia Salvá y Campillo, Dr. Francisco Salvá y Campillo, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.