Saga Bacardí
03062
CREACION DE CENSAL A FAVOR DEL CONVENTO DE TRINITARIOS, POR CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona i en ella domiciliat. Atenent que Christofol Gironella difunt, comerciant, ciutadá de Barcelona, mon pare, ab son ultim testament que entregá clos , en poder de Felix Campllonch difunt notari publich de número de Barcelona als vint i nou Setembre mil setcents setenta quatre, que despres de son obit fou publicat per Francisco Elias i Bosch notari publich de número de Barcelona, tenint i Regina las escripturas de dit Campllonch als vint i nou Juny del corrent any, disposí (entre altres coses) lo seguent.=
Item: a honor, i gloria de Deu, de Maria Santisima, i de tots los Sants, i per sufragi de ma anima, de la de ma difunta muller, pares, i demes de ma obligació vull, que seguit mon obit, i lo mes prest sia posible per mon hereu sian instituits, i fundats en la Iglesia de dit Convent de P.P. Trinitaris Calsats de esta ciutat tres oficis solemnes ab orga, i tota la Comunitat en lo cor perpetuament celebradors per los Religiosos del mateix Convent, so es lo un en semblant dia, qual será lo de la mia mort, lo altre al cap de quatre mesos de seguit mon oblit, i lo altre al cap de vuit mesos, de manera que de quatre en quatre mesos sen diga un si impedits no seran, i si ho serán lo dia, o dias antecedents, o subseguuents no impedits; ab la obligació de cada un de dits anoversaris dega avisar, o fer passar un recado a la casa de mon hereu, donamtli la hora per si voldrán asistir a sa celebració; per dotació de la qual fundació vull que per mon hereu sia insolutum donat un cens de pensió onse lliuras francas de correspondió, ab tots los drets, i pertinencias que me fa, i presta Pau Cardona pagés del territori, habitant en las barraquetas del portal de Sant Antoni, de correspondió de major cens, que reb sobre tres pessas de terra situadas en lo territori de esta ciutat.=
Item: Confesso. Atenent tambe, que despres de haver reflectit sobre la dotació de la antecedent disposició, se ha encontrar que lo referit cens deuria sufrir alguna rabaixa, respecte de estar subjecte a domini, i per conseguent a la amortisació, lo que es en prejudici de dita fundació, i haventmo exposat lo Rnt. P. Ministre de dit Convent passí a oferirlos lo capitol de sinch centas lliuras barcelonesas en recompensa del expressat cens tot a fi de que los reddits de dita fundació sien mes pingues a benefici de aquella, i en sufragi de la anima de mon pare, i havertho fet present dit Rnt. P. Ministre de la Comunitat de dit Convent, vist per aquella lo noteble benefici, i utilitat que resulta a son favor de la infrascrita dotació adherí a ma proporció, prometent aceptar la present fundació en lo modo, i circunstancias baix escritas, i previngudas per dit mon pare en lo referit son testament; persó volent cumplir lo disposat per dit mon pare en son referit testament, de mon grat, i certa ciencia a honra, i gloria de Deu Nostre Señor, de Maria Santisima Nostra Mare, i de tots los Sants de la Cort Celestial, en sufragi de la anima de mon pare, de sa difunta muller, i mare mia, i de mes dalt referits. Instituesch, i fundo perpetuament en la Iglesia del Convent de la Santisima Trinitat de P.P. Calsats Redempció de Cautius de la present ciutat tres oficis solemnes, ab orga, i tota la Comunitat en lo cor perpetuament celebradors tots anys per los Religiosos de dit Convent, so es un lo dia dinos de Juny, altre lo dia dinos de Octubre, i altre lo dia donou de Febrer si dits dias impedits no serán i per los que lo sian en los immediats respective antecedents seguents que no ho serán, debent lo dit P. Ministre, i Convent avisar, o fer passar un recado en ma casa, o en la de mon hereu perpetuament, fent a saber la hora en que se celebran dits oficis pera asistirhi si voldrán. Y per quant qualsevol pia institució deu esser competentment dotada per tant insolutum dono, i oferesch, asigno, o consigno a Deu Nostre Señor Jesuschrist, i a dita pia fundació, i per ella al Rnt. P. Ministre i Religiosos de dit Convent encara que ausents, i lo Rnt. P. Gerona Delfonr, Religios Sacerdot en lo referit Convent, son procurador per ells present, tot aquell censal mort ja creat de preu sinchcentas lliuras, i pencció quinse lliuras, que tots anys als tres de Agost lo Dr. en medicina Geroni Salvá en Barcelona domiciliat, Eulalia Salvá i Campillo, conjuges, i lo Dr. en medicina Francisco SalváI Campillo de dits conjuges fill, deuhen fer, i prestarme en virtud de venda, i priginel creaciço de dit censal a mon favor feta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia de vuy junt ab las pensions i prorrata de dit censal en avant devedoras, son preu en cas de lluició, lo qual preu en cas de lluició se dega depositar en la taula del cambi, i comús deposits de la present ciutat, o en algun archiu eclesiastich, o secular de ella, de ahont no puga cixir sino per lo esmers fahedor a obs de dita pia fundacio, lo que se dega practicar sempre que se seguirá lluició. La qual insolutumdació, i cessio fas així com millor dir, i entendrer se port. Extrahent las ditas cosas de ma,. Y poder meu, i aquellas posant en la de dits Rnt. P. Ministre, Convent, i dels seus, prometent intuirlo en possessió, o quasi de ditas cosas insolutum donadas, donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut o precaro, cedintlos tots los drets, i accions que me competescan en ditas cosas insolutumdadas en virtud del que pugan demanar, i cobrar las pensions, y porrata del censal se deuran, i son preu en cas de lluició, i del que cobraran, firmar qualsevols apocas, recivos, absolucións, i difinicions, i demes escripturas necesarias, i per defense de la cobranza esposar clams, i reclams, de dits drets, i accions a dits en judici, i fora de ell com millor los convenga, constituhintlos procuradors meus com en cosa propria, ab clausula de intima dirigidota a qui convenga. Y prometo i juro a Deu Nostre Señor, i a sos Sants quatre Evangelis la present insolutumdació, i totas las cosas dalt contengudas tenir per fermas, i agradables, i contra aquellas no fer, ni venir per algun pret, causa o rahó baix obligació de tots mos bens mobles e immobles haguts, i per haver, renunciant a qualsevol lley, o pret de mon favor, i present, a estas cosas jo Fr. Geronim Delforn Religios Sacerdot en lo referit Convent com a procurador per las cosasavall escritas, i altres legitimament constituit, i anomenat per lo Rnt. P. Ministre, i Comunitat de Religiosos de dit Convent del a Santísima Trinitat de P.P. Calçats de la present ciutat, con de ma procura consta ab acte rebut en poder de Thomas Casanovas i Fores notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint i nou Janer mil setcents seixanta set: de mon grat i certa siencia, acceptant la present fundació en lo modo dalt expressat, prometo que dits Rnts. mos principals cumpliran aquella en lo modo que dalt queda presigut, i tot lo demes que en virtud de esta escriptura estan obligats, per lo que obligo tots los bens, i reddits de dit Convent mobles, e immobles, haguts i per haver, renunciant a qualsevol lley, o pret, que valer, i ajudar los puga. Y se adverteix que la present escriptura de hipotecas de esta ciutat, i demes ahont convenga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dits Christofol Gironella, i Fr. Geronim Delforn otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta i hu. Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fé coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Pocorull, i Antón Llobregat escrivents, en esta ciutat habitants.
Christofol Gironella, Fr. Geronim Delforn en dit nom, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.