Saga Bacardí
03063
ESCRITURA DE PAGO DE CENSAL A LOS SALVÁ, POR COMPRA DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com nosaltres Anton Martí i Creus, Joseph Martí i Creus pare i fill ciutadans honrats de Barcelona, I en ella domiciliats, i Eularia Martí Salvá i Campillo muller de dit Joseph Anton Martí i Creus. De nostre grat, i certa ciencia firmam apoca al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domiciliat encaraque ausent, i lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, i estipulant pagant per lo Dr. en medicina Geronim Salvá en Barcelona domiciliat, Eularia Salvá i Campillo conjuges, i Dr. en medicina, Francisco Salvá i Campillo, de dits conjuges fill, i de aquellas semblants sinch centas lliuras barcelonesas que son lo preu del censal igual quantitat, i penció quinse lliuras per dits conjuges, i fill Salvá i Campillo al referit Christofol Gironella venut, i originalment creat ab altre acte rebut en pdoer del notari avall escrit als tres dels corrents, i en virtut de facultat per dits conjuges, i fill venedors al expresat comprador donada, o concedida ab lo sobre calendat acte de vensal de la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesa que son a compte de aquellas set mil lliuras de que dits conjuges Salvá i Campillo (entre altres cosas) feren donació a mi dita Eularia Martí Salvá i Campillo ab los capitols matrimonials entre mi, i dit mon marit firmats i jurats rebuts en poder de Guillerm Odena i Geronim Caballol i Gras notaris publichs Reals colegiats de número de Barcelona simil estipulants i a solas clauents als deu de Juny mil setcents vuitanta, las que junt ab altres aportí en dot a dits Anton Martí i Creus, i Joseph Anton Martí i Creus pare i fill sogre, i marit meus respective ab altre de dits capitols, i nosaltres dits pare y fill Martí li ferem la corresponent acarta dotal, i de espoli ab altre dels mateixos capitols. Lo modo de la paga de ditas sinch centas lliuras es que aquellas jo dit Anton Martí i Creus de voluntat, i consentiment de dits mon fil, i nora confesso rebrer del expressat Gironella en diner comptant, realment i de fet en presencia del notari, o testimonis avall escrits per mans de tercera persona, i de diners que per est efecte li ha entregats, per lo que no sols firmam la present apoca, si que també sens evicció, no obligació alguna de nosaltres, i nostres bens, cedim a dit Christofol Gironella, i als seus tots los drets, o accions, que nos competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en virtut del que puga lo dit Gironella, i los seus defensar lo referit son censal contra qualsevols acrehedors que dits conjuges, i fill Salvá i Campillo, i altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenirhi interes, i altrament usar de dits drets, i accions cedits en judici, i fora de ell com millor li convinga, constituintlo procurador nostre com en cosa propria. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta i hu. Y dits otorgants (als quals jo lo notari avall escrit dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis D. Joseph Pocorull y D. Gabriel Partrus --- en Barcelona habitants.
Anton Martí Cortes, Joseph Anton Martí y Creus, Eularia Martí y Salvá, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.