Saga Bacardí
03069
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN AL CONVENTO DE RIPOLL DE CENSO A FAVOR DE TERESA TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori. Com jo Theresa Gironella y Tomba muller del Magnifich Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, mediant lo jurament per mi avall prestat. De mon grat y certa sciencia confesso y en veritat regonesch al Ilustre y Molt Rnt. Señor Abad, y Capitol de Monges Professos del Real Monastir de Nostra Señora de Ripoll de ningun Bisbat, de la Congregació Benedictina Claustral de la Provincia Tarraconense de la Santa Iglesia Romana inmediatament subjecte, encaraque ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, y estipulant, que en virtut de venda perpetua a mon favor feta, y firmada per Joseph Gironella y Rius tirador de or, ciutadá de Barcelona ab altre acte en poder del notari avall escrit als vint Setembre del corrent any, dech rebrer, y percibir tot aquell cens de penció vint y set lliuras, del qual deduida la infra corresponció quedan francas per mi, y los meus tres lliuras deu sous junt ab tot son domini mitjá, firma y fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent, que tots anys en dos terminis, la mitat lo dia primer de Juny, y la altra mitat lo dia primer de Desembre, Joan Verdaguer taberner, ciutadá de Barcelona me deu fer, y prestar, en y sobre totas aquellas casas ab un portal fora obrint, que té y posseheix en la present ciutat en lo carrer dit antiguament den Armet, vuy de Sant Sebastiá prop las voltas den Guaytá alias dels Encants, y que trabessa dendel carrer Ample a la Capella de Sant Sebastiá
Item: En y sobre un quarto que es en lo primer piso de la casa que Pau Boquet sastre, ciutadá de Barcelona posseheix en la Volta dels Encants, y foren de pertinencias de las caas dalt designadas.
* Item: En y sobre altre quarto de las mateixas casas de Pau Boquet que foren també, de pertinencias de las casas dañt designadas. Las quals dos quartos han estat adquirits per dit Pau Boquet en diferents adquisicións, o compras que feu de aquells a Joseph Alsina taberner, ciutadá de Barcelona, y Maria Alsina y Muntada conjuges, ab actes rebuts en poder de Joseph Serch y de Boquet difunt notari publich de número de Barcelona en los anys mil setcents quaranta vuit, y mil setcents quaranta nou. Y per major explicació de las cosas sobre las quals está radicat lo dit cens ab son domini, sed eu advertir que en lo acte de venda perpetua del referit cens de vint y set lliuras,d eu sous, inclosa sa corresponció, fet y firmat per los marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat de Catharina Sanfeliu y antes Ugó, viuda de Thomas Sanfeliu Oller, ciutadá de Barcelona, y antes de Sebastiá Ugó paller també ciutadá de Barcelona, a favor de Lluis Rius paller, y sastre de la present ciutat ab acte rebut en poder de Francisco Falgueras difunt notari publich de Barcelona als tres Agost mil setcents vuitanta sis, lo referit cens de vint y set lliuras, deu sous se troba radicat sobre las fincas explicadas en dita venda en la forma seguent. Primo: En y sobre totas aquellas casas dende terra fins al cel ab dos portals, un rodó, y altre petit quadrat fora obrints, ab sas entradas, y exidas, drets y pertinencias que los hereus de Matheu Bransi taverner, ciutadá de Barcelona (que vuy es dit Joan Verdaguer) tenen y posseheixen en la present ciutat en lo carrer dit antiguament den Arnet,d espues de Sant Sebastiá, cerca las Voltas den Guaytá, alias dels Encants, y en lo carrer per lo qual delden Marquet, o carrer Ample en vers al Mar a la Capella de Sant Sebastiá, junt ab un quarto que es sobre la cambra de ditas casas, que mira de dit carrer, lo qual quarto ja era de pertinencias de ditas casas, y lo possehia a titol de lloguer Gabriel Carreras peller ciutadá de Barcelona. Las quals casas junt ab dit quanrto, y las tres estancias que avall se designaran se tenen per mi així com de vuy en avant se tindran per dita Se par a Theresa Gironella y Tomba al referit cens, de vint y set lliuras inclosa sa corresponció pagadora en los expressats terminis. Y dita Theresa Gironella y Tomba tindrá lo referit cens, així com ditas cosas se tenen per lo Ilustre y molt Rnt. Señor Abat y Monastir de Nostra Señora de Ripoll del Ordre de Sant Benet com a succehint als hereus, y successors dels Nobles D. Bernat de Junyent y de Toralla, y D. Joan de Junyent y de Toralla germans, y baix son domini y alou a cens de vint y tres lliuras, deu sous tots anys pagadoras la mitat lo dia primer de Febrer, y la altra mitat lo dia primer de Agost quals deuen pagar los hereus de dit Matheu Bransí, en virtut de facultat donada per Catharina Ugó, viuda de Thomas Sanfeliu y Oller ciutadá de Barcelona, y antes muller de Sebastiá Ugó paller, també ciutadá de Barcelona, ab lo acte de establiment que feu a Barthomeu Zaneta taberner milanes, ciutadá de Barcelona als deu Maig mil setcents sinquanta quantre. Y terminaban ditas casas, a llevant ab altres casas y botigas que foren de dits germans Junyent en las quals en lo temps del sobrecalendat establiment habitava a titol de lloguer Magí Vallerí, paller ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo carrer de Sant Sebastiá; a ponent ab altres casas dels germans Junyent establertas a Jubell Oller y Desolanes, que despues foren de Joan Francisco Ariday mercader, ciutadá de Barcelona, y despues de Hipolit Mestre corredor de orella de la present ciutat; y a tremontana ab altres casas dels hereus de Joan Prats sabater, ciutadá de Barcelona, que despues foren de Francisco Roig, també sabater, situadas en lo cap del carrer de Sant Sebastiá, y carrer Ample vuy empero, terminan a llevant ab lo carrer de Arnet; a mitgdia ab Josepha Casas y Clavell donsella en Barcelona habitant; a ponent part ab dit Pau Boquet, part ab Francisco Taronger sastre, y part ab dit Magnifich Christofol Gironella; y a tremontana part ab Joan Casals matalaser, y part ab Elias Espaser ciutadád e Barcelona.
* Item: Sobre una estancia que serveix de celler agregada a ditas casas, y no de pertinencias de estos, com baix se dirá, la qual estancia te de llarch tres canas tres palms y mitg cana de Barcelona, y de ample dos canas menos un quart.
* Item: En y sobre un aposento de ditas casas, que te de llarch tres canas y un quart y de ample dos canas, sinch palms y mitg de cana de Barcelona.
* Item y finalment: Sobre altre estancia, o sala y balcó, que las finestras de dit balcó ixen, y miran al Mar, y conté de llargaria quatre canas, dos palms y mitg, y de ample dos canas set palms de dita cana, que vuy posseheix dit Boquet. Las quals tres estancias son de pertinencias de aquellas casas que Madrona Font muller de Anton Joan Font difunt paller, ab acte rebut en poder de dit Joan Salinas difunt notari als tres Desembre mil siscents trenta tres foren venudas a dita Catarina Sanfeliu antes Ugó, y son situadas en la present ciutat en ditas voltas dels Encants, antes den Guaytá, las quals dita Catarina estabí a dit Barthomeu Zaneta ab lo sobrecalendat acte, que despres foren possehidas per los hereus o successors de dit Matheu Bronsí, y de las casas de dit Joan Anduy, despues de dit Hipolit Mestre. Las quals tres estancias, junt ab las casas en primer lloch designadas, se tenen per mi, així com de vuy en aavant se tindrá per dita Señora Theresa Gironella y Tomba al referit cens de vint y set lliuras, inclosa la corresponció, pagadoras en los expressats terminis. Y se ha de saber que antes ditas cosas se tenian per dita Catarina Sanfeliu y Ugó a cens de cent lliuras barcelonesas pagadoras en dits dos terminis,d elas quals, ab acte rebut en poder de dit Salinas notari a quinse Agost mil siscents sinquanta, per dita Catarina foren insolutum donadas, a signadas, y consignadas al Vicari Perpetuo, e Insigne Comunitat de Pbre. de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, setanta tres lliuras en annua penció, y en nuda percepció per dotació de una missa quotidiana fundada per ella en dita Iglesia. Las quals setanta tres lliuras despues ab acte rebut en poder del expressat Salinas notari al primer Juliol mil siscents sinquanta dos, per los Rnts. Procuradors de dit Vicari Parpetuo, y Comunitat foren venudas, y absoltas a dit Matheu Bransí, així que unicament quedaren las expressadas las vint y set lliuras, que al present existeixen. Las quals tres estancias dalt designadas, junt ab una botiga de pertinencias de las expressadas casas de dita Madrona Font dende terra fins al primer sostre, situada en la Boltas dels Encants, establerta per dita Catarina Sanfeliu, antes Ugó, al referit Gabriel Carreras, ab acte rebut en poder de dit Salines notari als setse Desembre de mil siscents trenta tres, y també junt ab las demes estancias de las mateixas casas que posseheix Bernat Carreras peller, ciutadá de Barcelona, y son las que se segueixen, so es dos sobre la referida estancia, y sala del balcó que son una cambra, y sala.
* Item: Altre sala o cambra de sobre las ditas.
* Item: Un caragol y lo terrat que son sobre aquellas. Se tenen per lo Ilustre y Molt Rnt. Señor Abad del Monastir de Nostra Señora de Ripoll, succehint a dits Junyent y de Torallas, y baix son domini, y alou a cens de trenta lliuras barcelonesas, tots anys pagadoras en dos terminis a saber, la mitat lo dia primer de Setembre, y la altra mitat lo dia primer de Mars. Y terminaban las referidas casas de pertinencias de las quals son las ditas estancias establetas per Catarina Sanfeliu, y antes Ugó; a llevant part ab las casas grans dalt en primer lloch designadas possehidas per los hereus de Matheu Bransí, quantes foren de Barthomeu Zaneta, y part ab las casas dels hereus, y successors de dit Hipolit Mestre, que foren del expressat Joan Francisco Anduy, y antes de D. Bernardíno Junyent; a mitgdia ab lo Mar, mediant las murallas; y a ponent y tremuntana ab ditas casas grans, y dit Joan Francisco Anduy, y despues dits hereus y successors del expressat Hipolit Mestre; vuy empero terminas a llevant las casas dalt en primer lloch designadas; a mitgdia ab la Plassa dels Encants; a ponent y tremontana ab los hereus o successors de D. Pau Martí en Barcelona domiciliat.
Y confesso y juro a Nostre Señor Deu y sos Sants quatre Evangelis las ditas cosas esser verdaderas, y contenir en si tota veritat. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta dos. Y dita Señora otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon Maresch comerciant, ciutadá de Barcelona, y Joseph Sala y Camell mariner de la ciutat de Mataró Bisbat de Barcelona.
Theresa Gironella y Tomba, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.